Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7921-68v

Arijaen soen wilner (wijlen) Eelen Mutsaerts soen promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Henricken soen wilner (wijlen) Peter Crillaerts soen een jaerlijcken ende erffelijcken schijns van vijffentwintich stuijvers alle jaer te gelden ende te betalen op Sinte Mertens dach inden wijnter uit ende van een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten het Creijven tussen erffe Jan Meeus cum pueris (met haar kinderen) deen sij ende tussen erffe Arijaen Meeus dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Peter soen wilner (wijlen) Gerit Jans ende metten anderen eijnde aen die gemeijne straet aldaer als hij zede, et promisit warandiam more solito (en heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk), ende dat huijs hoff ende erffe etc ende alle commer datum xv novembris scabini Joest ende Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832