Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7921-69r

Gerit Henric soen van Boerden promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Jan soen wilner (wijlen) Laureijs Mutsaerts eenen jaerlijcken ende erffelijcken schijns van twentich stuijvers ende een oirt stuijver alle jaer op Lichtmisse te betalen uit ende van eenen huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende toebehorende xvi lopen vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aent Creijven tussen erffe Gerit Reijnen soen aen die eenen sij ende deen eijnde ende tussen erffe Laureijs die weduwe Jan Sijmons dander sij hodende mette anderen eijnde aen de gemeijn straet alsoe hij zede, et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende dit voers huijs hoff gront ende erffe voers altijt goet zeker etc en allen commer ende calangie etc datum den xxix novembris scabini Joest ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832