Menu

Documenten

Document R-1529-14-7922-13v

Jan soen wilner (wijlen) Jan Sijmons een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende twe lopensaetvel circiter (of daar omtrent) begrijpende hem toebehorende ende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aent Creijven tussen erffe Jan Eem Eelkens aen deen sijde ende tussen erffe Cornelis van Spaendonck cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Meeus cum pueris (met zijn kinderen) ende metten ander eijnde aen die gemeijn straet noch twe lopensaet lants vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende ter stede voers geheijten den Gheer Acker tussen erffe Daniel Jans deen sijde ende tussen erffe Jam Eem Eelkens dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Gherit Henrick Beijkens soen ende metten dander eijnde aen erffe Vranck Gherit Lemmens aldaer als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Eelen zoen wilner (wijlen) Jan Sijmons sijn brueder et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempto (behalve) dat Eelen coeper voers hijer uijt jaerlijcx sal gelden ende betalen een half mud rogge erffpachs te betalen aen Heijltke Zomers cum suis noch hier toe vier lopen rogge erffpachs te betalen aende Persoen van Tilborch Noch hijer toe eenen erffchijns van anderhalve ... en een en halve ... jaerlijcx te betalen aen Luijcas van Amerzoeije ende des soe moet Jan vercoeper voers betalen alles des vs is dat tot Lichtmisse naestcomende verschijnen sal ende voert alle anderen commer ende calangie daer in wesende altemael aff te doen den selve datum den xxxi sten januarij scabini Zwijsen en Vessem.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832