Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-23r

Cont sij eenen jegelijcken want Laureijs Jacop soen van Poppel jaerlijcks heffende ende borende was een mud rogge jaerlijcken ende erfflijcken pacht op Wouter Peter Willem Gerits op Lichtmisse altijt te betalen uijt ende van een stuck erffs soe lant ende weije drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten die Hasselt tussen erffe Aerts van Riel deen sij ende tussen erffe Jan Daneels noch uiit ende van meer verscheijden stucken erffs nae inhout den originalen brijeff daer op gemaeckt volcomelijcken begrepen staet welcke originalen brijeff voers noch inhoudende is van eene Rijnsche gulden siaers op Lichtmisse te betalen welcken Rijnsche gulden vs noch in sijne crachten ende machten blijft soe dat inde originalen brijef voers begrepen staet den welcken Lauwereijs Jacop soen van Poppel vs daer omme noch behoudende is hijer omme soe is voer ons scepenen ondergescreven gestaen Lauwreijs Jacops van Poppel vs Henrick vande Eijnde sijn zwager die die macht daer van Laureijs sijn zwager hadde alsoe hij zede ende heeft hem bekent ende bedanckt goeder betalinge van den mud rogge erffpachs vs dat dat selve mud rogge erffpachs vs dat dat selve mud rogge vs aen hem Jacopen vs duechdelijcken ende wael affgelost ende gequeeten is ende heeft bekent voer ons scepenen ondergescreven den iersten penninck mette leste daer van ontfangen te hebben, ende heeft geloeft Henrick Lauwereijs Jacops vs zwager ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dat hij noch sijn nae comelingen nu noch nimmermeer tot eghene toecomende tijden en sullen spreken ofte doen spreken op dit mud rogge erffpachs vs met egheene hande recht geestelijck noch werlijc sonder argelist date ultimo januarij scabini Joest ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832