Menu

Documenten

Document R-1529-14-7922-25v

Steven soen Willem Stevens een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daertoe behorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie Tilborch ter plaetse geheijten die Cleijn Hasselt bij thuijs van Tilborch aldaer tussen erffe Jan Henrick Wouters van Gestel deen sij ende deen eijnde ende tussen erffe Gerit die Bont dander sij hodende mette anderen eijnd aen die ghemenen straet als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Jan soen Steven Willems vs sijnen soen, et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempto (behalve) dat Jan sijn soen vs hijer vuijt jaerlijcx sal gelden ende betalen vier lopen roggen erffpachst aende altaristen inde kercke van Tilborch ende voer dit vs huijs gaet eene arm van eenen waterlaet dien sal Jan vs houden ende waren alsoo dat behoert ende voerts alle ander commer ende calangie daer in wesende altemael aff te doen den selven datum primo februarie scabini Vessem en Vet.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832