Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-39r

Henrick zoen wilner (wijlen) Cornelis Appels een stuck landts hem toebehorende in alder grooten gelijck t aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt genoempt Cleijs Weij tussen erffe die kijnder Jans van Boerden deen sij, ende tussen erffe Sijmon Reijnen aen dander sij, hodende metten eenden eijnde aen erffe Cornelis Daniels ende mette andere eijnde aen die ghemeijne straet aldaer als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Wouter zoen wilner (wijlen) Jan Wouter Denis, et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempo (behalve) eenen jaerlijcken ende erffelijcken schijns van twe ... tuijn aen den heer van Tilborch te betalen op Sinte Stevens dach ende voerts alle ander commer daer in wesende altemael aff te doen den selven datum den xix februarij scabini Vessem ende Joost.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832