Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-39r

Henrick zoen wilner (wijlen) Cornelis Appels een huijs hoff gront ende erffe drie lopens met eenen ... daer op staende hem toebehorende, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Jans van Heijst cum alijs (met anderen) deen sij ende die ghemeijne straet aen die ander sij ende deen eijnde, hodende metten ander eijnde aende erffe Henrick Appels voers alsoe hij zede supportavit (heeft overgegeven) Jan zoen wilner (wijlen) Jan Sijmons et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempto (behalve) eenen jaerlijcke ende erffelijcke schijns van eenen stuijver te betalen aen den heer van Tilborch op Sinte Stevens dach noch 1 1/2 oirt stuijver schijns te betalen die gezworen van Tilborch noch soo eest voerwaerde in deesen, dat in die camer staende aen deesen huijs voers dat daer in wonende, sal Jan Jan Nauwen soen met Elijzabette sij wittige huijs vrou hunder beijder leven lanck duerende ende noch daer toe hunder beijde leven lanck duerende den scop staende aen deser camer voers ende oock den appelboem die opte selve voers scop ligt ende of desen voers gaet soo sal Henrick voers schuldich sijn weduwe op die stede eenen ... te setten ende erffelijck te blijven ende daer toe in desen selve voers erve te houden noch vijff roeije hoefs ende dit altesame Jan ende Elijzabette sijne huijsvrouwe voers leven lanck duerende ende nijet langer ende als dan nae de doot van Jan ende Elijzabetten vs dit altesame te blijven aenden voers huis hoff ... erve vs als dan soo mach hij Jan coeper voers sijne eijgene wille ende profijt daer mede doen soo der ijemants ... ofte te segge daer in te hebben Noch hijer toe een stuck landts al soo groot ende cleijn alst aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten in die Creijvensche straet tussen erffe die erffgenamen Ghijb van Gierl deen sij ende tussen Jan Meeus cum pueris (met zijn kinderen) dander sij hodende metten eenden eijnde aen erffe Jan Gerit Hermans ende metten ander eijnde aen die gemeijne straet aldaer datum den xix februarij scabini Vessem ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832