Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-40r

Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels vier loepen rogge jaerlijks ende erffelijcks pachs hem toebehorende uit ende van eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen rogge alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck landts drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende geheijten Hagers Acker gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijteen die Tetenbraeck tussen erffe Jans van der Meer aen die een sijde, ende tussen erffe Aleijt weduwe Aert Hermans cum pueris (met haar kinderen) ende Peter die Bont aen die ander sij streckende vande waterlaet totte erffe Jans die Bont gelijck dit altesamen in eenen scepenen brijeff van den Bosch vande acht loepen rogge erffpachs voers die Cornelis soen wilner (wijlen) Wouter Jan Wouters daervan hebbende is volcomelijcken begrepen staet ende welcke vier loepen rogge erffpachs voers Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels vercregen ende toecomende was midts eenen errfmangelinge van Cornelis soen wilner (wijlen) Wouter Jan Wouters ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Jan soen wilner (wijlen) Gijsbrecht van Ghijerl te samen met scepenen brijeve vande erffmangelingen voers met affgaen ende vertijen als dat behoerlijck ende recht is, et promisit (en heeft beloofd) Henrick vs ut debitor principalis (als hoofdschuldenaar) etc dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen all tijt vast etc ende commer van sijnre wegen aff te doen den selven datum den xix februarij, scabini Vessem ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832