Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-57r

Wouter soen Anthonis Frans eenen jaerlijcken ende erffelijcken schijns van drie en vertichst en halve stuijver hem toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit en van een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende in alder grooten gelijck t vs huijs hoff gront mette erffenisse voers aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Cleijn Hasselt tussen erffe Arijaen Michiel Roeloffs deen sij ende tussen erffe die weduwe Jan Gerit Wouters cum pueris (met haar kinderen) dander sij hodende mette eenen eijnde achter wuijt aen die gemeijnt geheijten aent Goerken ende metten ander eijnde voer op die gemeijn straet aldaer welcken jaerlijcken ende erffelijcke schijns voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Peter sijnen zoen die hij Wouter vs gewonnen ende vercregen hadde bij wilner (wijlen) Kathelijn sijn wittige huijsvrou was doen sij leefde dat een dochter was van Peter van Balen van Tilborch ende den selven Peter vs geloeft ende gevest waren van Aerden zoen wilner (wijlen) Jan Gerit Wouters ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Laureijs soen wilner (wijlen) Henrick Zwijsen soen simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met af gaen ende vertijen als dat behoerlijck ende recht is et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden etc ende commer van sijnre wege aff te doen den selve datum xxiii meij scabini Vet ende Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832