Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1529-14-7922-60v

Hijlleken wedue wilner (wijlen) Jan Reijnen zoen alle alsulcken tocht ende recht van tochten wegen als sij was blijven besitten van ende naeder doot van Jan haeren wittigen man vs doen hij leefden te weten in een huijs hof gront ende erffenis daer aen liggende ende daer toe behorende sesthijedalff lopensaeten vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Stockhasselt tussen erffe Daneel zoen wilner (wijlen) Jan Reijnen deen sij ende tussen Cornelis Daneels cum alijs (met anderen) dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit Claes van Eethen ende metten anderen eijnde aen die gemeijnen straet Noch hijer toe haer tocht ende recht in alle ander erffelijcke ende haeffelijcke goeden soe waer die gelegen moegen sijn neijt uijtgescheijden eest in herden in weeken in dijepen ofte in drogen of soe waerinne die in haeren naem bevinden sal moege alsoe zij zede supportavit (heeft overgegeven) Daneelen, Cornelis, frates (gebroeders) ende Laureijs Merten Gerits ut ut maritus et tutore (als man en voogd) Marijken sua uxoris (zijn vrouw), ende Ghijb Gijben zoen van Boerden ut maritus et tutore (als man en voogd) Arijaen sua uxoris (zijn vrouw) ende Jan Vranck Gerit Lemmens ut maritus et tutore (als man en voogd) Aleijden sua uxoris (zijn vrouw) allen kijnderen wilner (wijlen) Jan Reijnen die hij Jan vs gewonnen ende vercregen had bij Hijlleken sijn wettige huijsvrouw ende heeft gelooft Hijlleken vs als een principael sculdersse op haer ende alle haere goeden die sij nu heeft ende nae maels hebben ende vercrijgen mach dit opdragen overgeven affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in haeren naem te doen houden sonder enijch wederseggen ende nimmermeer van haere tochte wege op dese voers goeden te spreken ofte doen spreken met eghene hande recht geestelijck noch werlijck sonder arglist datum x aprilis passe scabini Joest ende Leemans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832