Menu

Documenten

Document R-1529-14-7922-61r

Daneel zoen wilner (wijlen) Jan Reijnen, Laureijs Merten Gerits ut maritus et tutore (als man en voogd) Marijke sue uxoris (zijn vrouw), Ghijb Ghijben zoen van Boerden ut maritus et tutore (als man en voogd) Arijaen sue uxoris (zijn huisvrouw), ende Jan zoen Vranck Gerits ut maritus et tutore (als man en voogd) Aleijden sue uxoris (zijn huisvrouw), allen kijnderen wilner (wijlen) Jan Reijnen die hij Jan gewonnen ende vercregen hadde bij Hijlleken sijn wettige huijsvrouw, elck sijn gedeelt ende recht in een huijs hoff gront ende erffenis ... Noch hijer toe elck sijn gedeelt ende recht in eenen stuck erffs gelegen tot weije anderhalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaetse vs (Tilborch in de Stockhasselt) tussen erffe Peter Jan Melis deen sij ende die gemeijnen straet dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe Arijaen Zons, Noch hijer toe elck sijn gedeelt ende recht in een stuck landts drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie vs ter plaetsen geheijten in die Hasseltsche Acker aenden Gruenenwech tussen erffe Gerit Claes van Eethen deen sij, ende tussen erffe die kijnderen Wouter Peters dander sij hodende metten eenen eijnde aen erffe die kijnderen Jans van Boerden, ende metten ander eijnde aen erffe Juet die weduwe Aert van Riel cum pueris (met haar kinderen), Noch hijer toe een stuck heijvelts in alder grotten gelijckt aldaer gelegen is gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Stockhasselt tussen erffe Peter Jan Melis deen sij ende tussen erffe Jan Vranck Gerits dander sij hodende metten eenen eijnde aen die gemeijnen straet ende metten anderen eijnde aen die gemeijnt geheijten dat Goerken aldaer alsoe zij zede supportaverunt (hebben overgegeven) Cornelis zoen Jan Reijnen hunne brueder ende zwager et promiserunt warandiam more solito (en hij hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempto (behalve) een half mud rogge erffpachs ende noch daer toe vier lopen rogge erffpachs ende die te betalen daer mense met recht sculdich is te betalen Noch vier loepen rogge erffpachs te betalen aen de Persoenscappen van Tilborch Noch te betalen tot Oesterwijck op Sint Thomaes 1 1/2 stuijver erffchijns Noch hier toe een half blanck erffschijns te betalen aen de Persoenscappen van Tilborch Noch hijer toe te betalen eenen jaerlijcken ende erffelijcke pacht van vijff mudden roggen ende vijff loepen rogge te betalen aen Hijlleken weduwe wilner (wijlen) Jan Reijnen hun moeder haer leven lanck durende ende nae de doot van Hijlleken vs te moege loss naer inhout scepenen lossbrijeven daer op gemaeckt datum april voor pasen scabini Joest ende Leemans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832