Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-10r

Jenijken ende Denis ghesusteren dochteren wijlen Wouter Denis Franss cum tutore (met hun voogd) die Wouter voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Margriete sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jan ... een huijs hooff ende erffe daer aenliggende ende daer toebehorende in alder groten ghelijck t ... hem toebehorende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tusschen erffe Kathelijn Peter Borchmans dochter deen sijde ende tusschen erffe die Kerck ende Heijlige Geest in Tilborch dander sijde hoedende metten eenen eijnde aende erffe Gerit van Ethen ende metten andere eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebant (zoals zij zeiden) ende welck huijs hooff ende erffe voors hun aencomen is van Wouteren voers hunnen vader ende den selven Wouteren voers aencomen is van Denijsen soen Peter Franss sijnen vader soo sij zeden ende die voers Denis dat ghecocht ende vercregen hadde van ... sone wijlen Michiel Aelbrechts ghelijck dat in scepenen brieven van Tilborch daer etc supportavit (heeft overgegeven) Gherijden zoen wijlen Claeus van Ethen simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) ende hebben gheloeft Jenijken ende Denis vercoeperssen voers dit voers huijs hooff ende erffe voers te waren more solito dempto (zoals gebruikelijk behalve) twee lopen roggen erffpacht aen Sancti Spiritus in Tilborch te betalen ende noch 3 stuijver erffschijns aen die ghezworenen van Tilborch te betalen ende alle anderen commer aff te doen datum xviii novembris scabini Vessem ende Zwijsen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832