Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-12r

Wouter soen wijlen Anthonis Frans soen een huijs hooff ende erffe daer aenliggende ende daer toebehorende ende in alder groote ghelijckt aen hem toebehorende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tusschen erffe Arijaen Michiel Roelofs soen deen sijde ende tusschen erffe Kathelijn Borchmans cum aliis (met anderen) (en anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen den ghemeijnt van Tilborch ghenaempt dat Goerken ende metten anderen eijnde aen den ghemeijne straet ut dicebat (zoals hij zeide) ende welck huijs hooff ende erffe voirs Wouteren voirs aengecomen ende verstorven was van Anthonis Frans voirs ... supportavit (heeft overgegeven) Huijbrecht Jan Leijten soen et promisit warandiam more solito dempto (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) een halff mud roggh erffpacht aen Thonis Denis te betalen noch aen Claeus Stevens v 1/2 lopen rogge erffpacht te betalen ende noch aen die ghezworenen van Tilborch 1/2 oirt stuijver erffschijns te betalen ende allen anderen commer ende calangie hijer op comende altemael aff te doen etc. datum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832