Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-12r

Arijaen soen wijlen Aert Peters ut tutor (als voogd) Jenijken sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jan van Gesthel die Jan voirs ghewonnen ende vercregen hadde bij Lijsbeth sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Peters Verschuren den oude die helft van een huijs hooff ende erffe daer aenliggende ende daer toebehorende in alder groten als hem toebehorende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tgheheel huijs hooff ende erffe voirs tusschen erffe de erffgenamen Gerit Hermans deen sijde ende tusschen erffe die heer van Tilborch cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe de heer van Tilborch voirs ende metten anderen eijnde aen die ghemeijne straet Noch hier toe die helft van een stuck landts in alder groote als hem toebehorende ghelegen inde parochie voors ter plaetssen gheheijten de Hoeven bij die Steenen Camer tgheheel stuck landts tusschen erffe Steven Willem Stevens deen sijde ende tusschen erffe heer Jan Vermee priester dander sijde ende deen eijnde ende metten anderen eijnde aende die ghemeijne straet ende welcke helften vande voors huijs hoof ende erffe ende stuck landts voors hem Arijaenen voors ten deele ghevallen was vande erffscheijdinge Jans van Gestel voors ghelijck dat voor gezworenen van Tilborch daer opgemaeckt volcomenlijcken begrepen staet supportavit (heeft overgegeven) meester Deonijs Goeijaerts Aerts sijnen meede zwager ... in scepenen deijlbrieven .... daer aff mensie maken ende gewach doende etc et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) dit overgheven opdragen etc ende commer van sijnent weege aff te doen den selven datum den xxvi novembris scabini Joest ende Zwijsen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832