Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-13v

Condt sij eenen ijeghelijcken dat voer ons scepenen onderghescreven comen sijn Jan ende Aert frates (gebroeders) ende Peter soen wijlen Jan Matheeus soen ut tutor (als voogd) Margriet sua uxoris (zijn vrouw) kijnderen wijlen Meeus Peter Meeus die hij Meeus voers ghewonnen ende vercregen hadd bij Marien sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Peter soen wijlen Willem Gerits ende hebben onder hun drien bij rade van sommigen hunnen vrienden een erffdeijllinge ende erffscheijdinghe ghedaen ende ghemaeckt vande erffelijcken goeden die hun nae de doot Meeusen ende Marijen hun ouders ende oeck van hunnen broers ende susteren achterghelaten ende ghebleven sijn,

Overmidts welcke erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe wille soe sal Jan ende Aert voers voer sijn portie hebben houwen ende erffelijcken besitten een huijs hoof schuur ende erffe daer aenliggende ende daer toe behorende vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hoeven tusschen erffe Jan Gherit Eijsschen deen sijde ende tusschen erffe Jan Peter Ghijben dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Aert van Riel ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet, Noch hier toe een stuck landts gheheijten den ... acker ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen inde parochie voers ter plaetssen gheheijten in die Teeten Braeck tusschen erffe die erffgenamen Aerts van Riel deen sijde ende tusschen erffe Claeus Stevens cum alijs (met anderen) dander sijde hodende met den eenen eijnde aen erffe d erffgenamen Aerts van Riel ende metten anderen eijnde aen erffe Jan Peter Ghijben, Noch hier toe een stuck landts in alder groten etc inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten in die Hoeven .... tussen erffe Jannen voers die dese deijlinghe mede doet deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Peter Wouters dander sijde hodende metten anderen eijnde aen erffe Jan Gerit Eijsschen Noch hier toe een stuck erfs ghelegen tot weijen in alder groote etc inde parochie van Tilborch voers ter plaetssen gheheijten die Hoeven tusschen erffe Gerit Jan Ghijben aen beijde sijden aenliggende hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Appels ende metten anderen eijnde aen die ghemeijne straet Noch hier toe eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van neghen lopen rogge die men heffende is op erffe toebehorende Arijaen Gerit Meeus ende Mechtelt sijn zuster Noch hier toe eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen rogge die men heffende is op erffe toebehorende Heijn ermee ende noch hier toe eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen rogge die men heffende is op erffe toebehorende Hanrick Wouter Hermans ende Jannen Arijaen Stappaerts sijn zwager ... in scepenen brieven volcomelijcken begrepen staet soe hij zede Op welcke huijs hooff erffe ende erffpacht voers Peter voers op verthegen heeft tot behoeff Jans ende Aerts sijn zwagers voers et promisit (en heeft beloofd) Peter voers super se et bonaop zich en zijn goederen) etc dit vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in sijnen etc waer uijt Jan ende Aert voers uiten voers huijs hoof ende erffe voers sullen jaerlijks gelden ende betalen aen ... in Tilborch xxx lopen roggen erffpacht Noch hier toe eenen erffpacht van 1/2 mud rogge aen Engel Laureijs Huijben dochter van Oosterhout te geven ende te betalen noch hier toe aen die ghezworen van Tilborch 2 oirt stuijvers erffschijns te gelden ende te betalen ende noch hier toe uiten stuck landts voers te geven ende te betalen xiiii lopen rogge erffpacht ende die ten Bosch te leveren die menvan rechts wegen schuldich is te leveren ende noch hier toe die twee deel van alsulcken erffschijns alsmen die heer van Tilborch jaerlijcks schuldich is te gelden ende te betalen ende noch hier toe die twee deel van sees lopen roggen erffpacht aen Sijmon Reijnkens ende sijn mede erffgenamen te betalen welcken commer voers Jan ende Aert voers alsoe gelden ende betalen sullen ende gheloeft hebben super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc alsoe te gelden ende te betalen ... die andere deijlsluij hun ende hun goeden ende nacomelingen aff sullen onghelast ende onghehouden ende voerts commer van sijnre wegen aff te doen met voerwaarden toeghedaen offer vuijten commer quame hun in dese deijlbrieven niet ghenoempt en is alsulcken commer hebben sij deijlsluijden gheloeft super se et bona (op zich en hun goederen) etc malkanderen te helpen gelden ende batalen kijnts ende kijnts ghelijck ende alles sonder arch ende list datum den iersten december scabini Joist ende Zwijsen

Hier tegen soe sal Peter voers hebben voor sijn portie houwen ende erffelijcken besitten een stuck landts in alder groote ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten Sterts Hoeve tusschen erffe Peter Wouter Vermee deen sijde ende tusschen erffe Cornelis die Beer cum pueris (met haar kinderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Appels ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts gheheijten den Valen Acker twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ende plaetssen voers tusschen erffe Henrick Appels deen sijde ende tusschen erffe die weduwe Peter Zegers cum pueris (met haar kinderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe die weduwe Gerit Hagaerts cum pueris (met haar kinderen) ende metten anderen eijnde aen die ghemeijnt van Tilborch ut dicebant (zoals zij zeiden) Noch hier toe eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van acht lopen rogge die men heffende is op erffe toebehorende de weduwe van Jan Sijmons Noch hier toe eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van ... lopen roggen die men heffende is op erffe toebehorende Henrick Appels ende noch hier toe een derdedeel in eenen stuck beempts een bunder vel circiter (of daar omtrent) ghelegen inde parochie voers ter plaetsse gheheijten die Wijer Bunder tgheheel stuck beempts tusschen erffe mijn vrou van Donghen deen sijde ende deen eijnde ende tusschen die lantscheijdinghe die landts van Breda ende Tilborch dander sijde hodende metten anderen eijnde aen erffe Joist Jan Meeus cum alijs (met anderen) ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke erffe ende erffpachten Jan ende Aert voers op verteghen hebben tot behoeff Peter voers zwager simul cum literis et iure et promiserunt (samen met de brieven en het recht en hebben beloofd) Jan ende Aert voers super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc dit vertijen vast ende stendich etc ende commer van hunnen wegen aff te doen waer uit Peter voers sal gelden uiten twee iersten stucken landts voers aen Arijaen de Canter een halff mud roggen erffpacht ende uiten derdedeel vande bunder beempts voers een derdedeel van eenen mud rogge erffpachts ... van Breda en tot Tilborch te leveren aen die erffgenamen van ... ende noch hier toe twee lopen rogge erffpacht in eenen erffpacht van sees lopen rogge erffpachts die heffende is Sijmon Reijnkens ende sijn mede erffgenamen ende noch een blanck erffchijns aen Lucas van Amersoeijen op Sinte Dionijs dach te betalen welcken commer voers Peter voers alsoe gelden ende betalen sal ende geloeft heeft super se et bona (op zich en op zijn goederen) etc alles te gelden ende te betalen datte die andere deijlsluijden hun ende hunnen goeden ende nacomelingen nu ende tot ewijge dagen daer aff sullen sijn onghelast ende onghehouwen ende welcke commer van hunne wegen aff te doen met voorwaerden toeghedaen offer enigen commer quame hier in desen deijlbrieven niet ghenoempt en is alsulcken commer hebben sij deijlsluijden gheloeft hebben super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc malcanderen te helpen gelden ende te betalen kijnts ende kijnts gelijck ende all sonder arch ende list datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832