Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-14v

Anthonis Jan Arijaen Smolders soen een huijs hooff torffscop ende mette erffe daer aenliggende ende daer toebehorende in alder groote hem toebehorende inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hoeven bij die Steenen Camer tusschen erffe Willem Mutsaerts cum pueris (met zijn kinderen) ende Henrick Vermee deen sijde ende tusschen erffe Jan Elen Willems dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Anthonis voers daer eenen ghemeijnen voetpat tusschen beij gaet ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Jannen Henricks soen van Lieshout et promisit warandiam more solito dempto (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) een mud rogge erffpachts te betalen aende rector van Sinte Crispijn ende Crispiaen inde kercken van Oesterwijck ende tot Tilborch te leveren ende noch aen Anthonis voers jaerlijcks eenen erffschijns van LXXII stuijvers te betalen die te loss staen met LX Rijnsgulden ... ende allen anderen commer aff te doen den selven date den vijfden december scabini Joest ende Zwijsen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832