Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-23v

Jan soen wijlen Jan Sijmons ende Elen soen wijlen Jan Sijmons sijn bruer hebben gheloeft als principael schulderen haer te gelden te geven ende wael te betalen Heijlwich wedue Jan Jan Maes Aelwijns dochter wijlen Meeus Jan Druijts soen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns ven vijff Rijnsgulden ende viii stuijvers xx stuijvers t stuck allen jaer op Lichtmisse daer den iersten betaeldach aff weesen sal van Lichtmisse over een jaer uit ende van twee vijfde gedeelte in een stuck erffs tot land gelegen tsamen groot sijnde xi 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gheheijten die Cruijsacker ende die Leegh Gheerken ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten in die Creijenvensche Acker tusschen erffe Gerit Reijnen deen sijde ende tusschen erffe Gherit Henrick Beijkens dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Em Eelkens ende metten anderen eijnde aen erffe Lauwreijs wedue Jan Sijmons ut dicebant (zoals zij zeiden) ende hebben geloeft Jan ende Elen vercoepers voers super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc deese voers vijff Rijnsgulden viii stuijvers erffschijns voers te waren more solito (zoals gebruikelijk) ende dat voers stuck landts altijt goet zeker genoch ende waeldogen te maeken etc date den xiii januarij scabini Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832