Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-28v

Frans soen wijlen Henrick Dielis heeft gheloeft als een principael sculder hem te geven etc Gerit soen wijlen Joest Zuermont eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van xii lopen op Lichtmisse daer den iersten aff etc van Lichtmisse over een (jaer) uit ende van een huijs hooff ende erffe ix lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheijten tCreijenven tusschen erffe Cornelis van Spaendonck deen sijde ende tusschen erffe Jan Em Eelkens dander sijde hodende mette eenen eijnde aen erffe die kijnderen wilner (wijlen) Gerit Hermans ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende t voers huijs hooff ende erffe voers altijt goet zeker genoch etc ende allen commer etc datum den xxi januarij scabini Joest ende Zwijsen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832