Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-30r

Jan soen wijlen Gerit Hermans heeft gheloeft als een principael (sculder) hem te geven etc Ghoeijaert Jan Michiels Roeloffs eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van xviii lopen roggen op Lichtmisse daer den iersten betaeldach aff weesen sal van Lichtmisse nu naestcomende over een jaer uit ende van eenen stuck landts v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilorch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans deen sijde ende tusschen erfe Daniel Gerit Hermans soen dander sijde ende deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende dat voers stuck landts altijt goet zeker ghenoech ende waelgogen etc ende allen ... date et scabini ut supra (den xxvii januarij scabini Joest ende Zwijsen).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832