Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-30v

Condt sij eenen ijeghelijcken dat comen sijn voor ons scepenen onderghescreven Jan Herman Cornelis ende Daniel frates (gebroeders) ende Anthonis Jan Arijaen Smolders ut maritus (als man) Marij sua uxoris (zijn vrouw) allen kijnderen wijlen Gerit Herman Heijsten die Gherit voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Aleijden sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jans van Zon ende hebben een erffdeijlinge ende erffscheijdinge ghedaen ende ghemaeckt vande erffelijcken goeden die hun ende elcken van hen inde naem als voers aencomen ende verstorven sijn van hunnen vader ende moeder voers

Overmidts welcke erffdeijlinge ende erffscheijdinge wille soe, sal Jan voers hebben houwen ende erffelijcken voor sijn portie besitten een stuck erffe tot land ghelegen v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans dat hier tegens gedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Daniel Gerit Hermans soen dat oock hier tegens gedeijlt is dander sijde ende deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet Noch hier toe een stuck landts twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten in die Hasselt Acker tusschen erffe Herman Gert Hermans soen dat hier tegen ghedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Aerts van Gierl cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde ande erffe Jan Vranck Lemmens soen ende metten anderen eijnde aen eenen ghemeijnen ghebuer wech Noch hier toe een mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Henrick Appels ende sijn erven ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) welck mud rogge voers te loss staet met vijftich Rijnsgulden Noch hier toe een derdedeel in een stuck beempts een bunder vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten Dalem tgheheel stuck beempt tusschen erffe Claeus Stevens deen sijde ende tusschen erffe Arijaen Leijten dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gherit die Bont cum alijs (met anderen) ende metten anderen eijnde aende erffe Cornelis Wouter Jan Wouters cum alijs (met anderen) Noch hier toe een derdedeel in eenen stuck beempts xiiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Ghilse ter plaetssen gheheijten after dat Hooff van Donghen gheheijten den Grooten Beempt Noch hier toe een derden deel in eenen stuck hoijvels in alder grote etc inde parochie van voers ter plaetssen gheheijten after dat Creijenven tgheheel stuck heijvels tusschen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tusschen erffe Frans Henrick Gielis dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe d erffgenamen Aerts van Riel ende metten anderen eijnde aen erffe Peter Gerit Jan Maes Geenen soen ende noch hier toe een derdedeel in eenen mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Hanric Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch ut dicebant (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg zoals zij zeiden) op welcke erffe ende erffpacht voers Herman, Cornelis, Daniel ende Anthonis voers op vertegen hebben tot behoeff Jans voers ende hebben gheloeft deese voers personen elck inde naem als voers super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc dit vertijen altijt vast ende stendich etc ende elck commer van sijnre weegen aff te doen waer uit Jan voers sal gelden ende betalen aen dat Convent van Tongerloe de sondachs na Lichtmisse opten Spijker tot Tilborch dat derdedeel in vijff stuijver erffschijns uit voers bunder beempts noch dat derdedeel in vii stuijver erffschijns tot Breda te betalen ende noch dat derdedeel in thijen lopen roggen erffpacht oeck tot Breda te betalen uit ende vande stuck beempts vande xiiii lopensaet voers te betalen ende noch hier toe dat derdedeel in twee stuijver erffschijns aende heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen ende noch te weege die geene die over d ierste stuck landts voers ... te weegen welcke erffenissen ende erffpachten Jan voers also gelden ende betalen sal ende gheloeft heeft super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc die alsoe te gelden ende te betalen datte die ander kijnts ghedeelten die ende hier tegen ghedeijlt hebben scaij hijnder off commer aff comen en sal in enijgen toecomende tijden met voerwaerden oeck toeghedaen offer in enijgen toecomende tijden ... enijgen commer off last die hier in desen niet ghenoempt en is alsulcken commer ende last hebben sij deijlluijden voers gheloeft super etc kijnts ende kijnst gelijck ... malcanderen te helpen gelden ende betalen sonder arch ende list datum den xxviii januarij scabini Joest ende Zwijsen

Hier tegens soe sal Herman voers hebben houwen ende erffelijcken voer sijn portie besitten een huijs hoff ende erffe daer aenliggende ... lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans soen deen sijde ende tusschen erffe meester Dionijs Goeijaertss dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen met sijn soen ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt acker tusschen erffe Jan Gerit Hermans soen dat hier tegen gedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Aert van Amelvoirt dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Peter Gerit Jan Maes Geenen ende metten anderen eijnde aen eenen ghebuer wech Noch hier toe die helft in eenen bunder beempts vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voirs ter plaetssen gheheijten die Sporckt t gheheel stuck beempt tusschen erffe Laureijs Zwijsen cum alijs (met anderen) deen sijde ende tusschen erffe die kijnderen Gerit Jan Meeus cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aende erffe die weduwe Cornelis ... ende metten anderen eijnde aen een ghemeijn water gheheijten die Leije Noch hier toe die helfft in eenen bunder beempt gheheijten die Hackelaer inde parochie voors ter plaetssen gheheijten dat ... tgeheel stuck beempts tusschen erffe Cornelis Mutsaerts cum alijs (met anderen) deen sijde hodende metten eenen eijnde noortwaerts aen erffe Hanrick Appels ende hier noch toe een halff mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Cornelis Peter Mutsaerts ende sijn erven ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) ende hier toe een mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Hanrick Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) etc ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke etc waer uit Herman voers sal gelden etc dat derdedeel in twee stuijvers erffschijns aenden heer van Tilborch op Sinte Stevens dach etc noch dat derdedeel in eenen halven braspenninck erffchijns tot Ghilse te betalen noch die helft van eenen braspenninck erffchijns oeck tot Gils te betalen ende dit uiten beemd voers te betalen ende voerts ut supra (als boven) ende noch de waterlaet te onderhouwen die doer dierste stuck erffe gaet datum et scabini ut supra

Hier tegens sal Cornelis voers etc een stuck landt v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Herman Gherit Hermans soen dat hier tegen ghedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Jan Gherit Hermens soen die oock hier tegens ghedeijlt is dander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe Daniel Gerit Hermans cum alijs (met anderen) ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten Starts Hooff tusschen erffe Neel die Beer cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende deen eijnde ende tusschen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) dander sijde hodende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet Noch hier toe een huijs hoff metten erffe daer aen een halff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voors ter plaetssen gheheijten die Hasselt tusschen erffe Henrick Cornelis Henrick deen sijde ende deen eijnde ende tusschen erffe Herman Gerit Hermans soen dander sijde hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een derde deel in eenen bunder beempts inde parochie voors ter plaetssen gheheijten Dalem t gheheel bunder tusschen erffe Claeus Stevens deen sijde ut patet in (zoals blijkt uit) voers brieff Noch hier toe een derde deel inde grote Beempt van xiiii lopensaet ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff Noch een derdedeel in stuck heijvels inde voers ut patet (zoals blijkt) oeck inde Jans voers brieff Noch een derde deel in een mud rogge erffpacht op Heijn Appels ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff Noch hier toe die helft in eenen erffchijns van ... Rijnsgulden die men jaerlijcks heffende is op Hanrick Appels ende sijn erven die te loss staen ut patet in literis de Breda (zoals blijkt in de brieven van Breda) ende noch hier toe eenen erffpacht van eenen mud roggen dat men jaerlijcks heffende is op Cornelis Peter Mutsaerts ende sijn erven ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) op welcke etc waer uit Cornelis voers sal gelden etc alsulcken commer als jannen voers in sijnen deijlbrieven toeghedeelt is niet uitghescheijden ende noch alsulcken voetpat te onderhouden als over dierste stuck landts gaet daer hij van rechts weege behoert te gaen ende voerts gelijck die ander veste is begrepen datum et scabini ut supra

Hier tegen sal Daniel voers hebben etc een huijs hooff ende erffe daer aenliggende v lopens min v 1/2 roeijen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Gherit van Ethen ende sijn soen cum alijs (met anderen) deen sijde ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen voers Noch hier toe een stuck landts v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie ende plaetssen voers tusschen erffe die kijnderen Jan Daniels deen sijde ende tusschen eenen ghebuer wech dander sijde hodende metten eenen eijnde aen dat voers stuck landts ende metten anderen eijnde aen de erffe Arijaen Michiel Roelofs Noch hier toe die helff van eenen bunder beempt inde parochie voers ter plaetssen in de Sporckt tghehele stuck beempts tusschen erffe Laureijs Zwijsen deen sijde .... gelijck in Hermans brieff noch hier toe die helft van eenen bunder beempt gheheijten den Hackelaer inde parochie voers ter plaetssen gheheijten dat ... tgheheel stuck beempts tusschen ut in Hermans brieff ende noch hier toe eenen erffpacht van eenen mud roggen dat men jaerlijcks heffende is op Denis Pouwels Deckers soen ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) op welck erffe ende erffpachten ut supra ... waer uit Daniel voers sal gelden dat derdedeel in twee stuijvers erffchijns aen de heer van Tilborch ende noch dat derdedeel van eenen halven braspenninck erffchijns tot Gils te betalen ende noch hier toe die helft van eenen braspenninck oeck tot Gils te betalen uitten beempden voers te betalen ende noch hier toe aen den heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen dat derdedeel van twee stuijver erffchijns te betalen ende voerts ghelijck in die ander veste staet

Hier tegen soe sal Anthonis voers hebben een derdedeel in eenen bunder beempts inde parochie van Tilborch ter plaetschen gheheijten Dalem tgheheel bunder beempts tusschen ut patet (zoals blijkt) in Jans brieff noch hier toe dat derdedeel in eenen stuck beempts van xiiii lopensaet gheheijten die Groten Beempt ut patet (zoals blijkt) in Jans brieff noch hier toe dat derdedeel in een stuck heijvels ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff noch hier toe dat derdedeel in eenen mud roggen erffpachts dat men jaerlijcks heffende is op Handrick Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) noch hijer toe die helff van eenen erffchijns van sees Rijnsgulden die men oeck jaerlijcks heffende is op Handrick Appels ende sijn erven die te loss staet ut patet in literis de Breda (zoals blijkt uit brieven van Breda) ende noch hijer toe eenen erffpacht van een halven mud roggen die men jaerlijcx heffende is op Jan Schuijten ende sijn erven ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) op welcke etc waer vuijt Anthonis sal gelden aen dat Convent uit dat derdedeel van vijff stuijver erffschijns noch hier toe tot Breda te betalen dat derdedeel van xii stuijver erffchijns ende noch hier toe oeck tot Breda te betalen dat derdedeel van thijen lopen roggen de maten van Breda ende .... commer voirs uiten beempden voers te betalen ... als in die andere veste datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832