Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-3r

Peter soen wijlen Wouter Vermee heeft gheloeft als een principael sculder hem te gheven te gelden ende wel te betalen Gerit soen Ghijsbrecht van Boerden eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie Rijnsgulden xx stuijver stuck allen jaer op Purificatie (Lichtmis) uit ende van eenen stuck landts iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gheheijten Truijen lant ghelegen inde prochij van Tilborch ter plaetssen gheheijten Sterts Hoeve tusschen erffe Lijsbetten weduwe Peter Nouwe deen sijde ende tusschen erffe Jan van Ghierl cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Henrick Appels ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet gheheijten die Langh straet ... ende heeft gheloeft Peter vercoeper als een principael etc dese drie Rijnsguldens erffchijns te waren ... ende dat voers onderpant altijt etc ende allen commer etc anno xxx den viii juni Vet ende Zwijsen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832