Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-43r

Herman soen wijlen Gerit Hermans heeft gheloeft als een principael schulder hem te geven etc Pouwels soen wijlen Jan Pouwels eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van anderhalven mud roggen op Lichtmisse uit ende van eenen stuck landts vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt in die Teten Braeck tusschen erffe meester Dionis Goeijaerts deen sijde ende tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen met sijnen soen ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende dat voers onderpant altijt etc ende alle commer date et scabini ut supra (den xiiii februarij scabini Joest, Zwijsen).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832