Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-49r

Daniel soen wijlen Jan Reijnen ut maritus (als man) Jenneken sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Gerit Jan Maes Genen die Gerit voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Aleijd sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jan Mutsaerts die helft in eenen huijs hooff schuur ende erffe daer aenliggende in alder groten etc inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten Creijenven tgheheel huijs hooff ende erffe voers tusschen erffe Laureijs weduwe Jan Sijmons aen deen sijde ende tusschen erffe Sijmon Jan Sijmons soen dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Arijaen Jan Meeus ende metten anderen eijnde aen den ghemeijn straet gheheijten die Creijenven straet ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Peteren soen wijlen Gerit Jan Maes Geenen et promisit warandiam more solito salvo (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) uitten halven huijs etc aan Gerit Wouter Jan Wouters een mud roggen ende ix lopen rogge erffpacht te betalen aenden recthor van Sinte Katherijnen authaer inde kercke van Tilborch ... rogge erfpacht te betalen ende noch hier toe Aleijden voers ... haer leven lanck ende nijt langer haer woninge ende ghebruijck te hebben in een uitcamer staende aent voers huijs hooff ende erffe voers ende allen anderen commer etc in die helft van de huijs altemael aff te doen den selven datum den xxv februarij scabini Joist ende Zwijsen.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832