Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-4v

Wouter sone wijlen Jan Wouter Denis een stuck heijveld? hem toebehorende inde groote ghelijck dat ghelegen is inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt tusschen de erffe die erffgenamen wijlen Peter Cornelis Zegers aen beijde sijden aenliggende hodende metten eenen eijnde aen erffe Jan Gerit Hermans soen ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet gheheijten die Langh straet ende tot welcken stuck heijveld voers Wouter voers ghecomen was midts recht van naerderscappen soe hij sede supportavit (heeft overgegeven) Jennijken wedue Peter Cornelis Zegers voers haer ter tochten ende haren wittigen kijnderen die sij ghewonnen ende vercregen bij Peteren voers haeren wittigen man doen hij leeffden ten erven te blijven simul cum omnibus literis et jure et promisit super se et bona sua (samen met alle brieven en het recht en heeft beloofd op zich en zijn goederen ) etc dit vercopen overghegeven etc altijt vast ende stendich etc. commer van sijnre wege aff te doen datum xxv junij scanini Leemans ende Zwijsen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832