Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-53r

Jan ende Willem frates (gebroeders) Berbel ende Marij soror (gezusters) cum tutore (met hun voogd) allen kijnderen wijlen Peter Robbert van Wisselt die Peter voers ghewonnen ende etc bij Aleijt sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jans sBeren een huijs hooff ende erffe daer aenliggende etc in alder grote etc hun toebehorende inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt tusschen erffenisse Gerit van Ethen cum pueris (met zijn kinderen) cum alijs (met anderen) deen sijde ende tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans cum alijs (met anderen) dander sijde streckende metten eenen eijnd aen erffe Gerit Meeus ende metten ander eijnd aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts in alder grote etc hun toebehorende inde parochie voers ter plaetschen gheheijten die Hasselt Acker tusschen erffe Wouter Jans deen sijde ende tusschen erffe Gerit van Ethen cum pueris (met zijn kinderen) dander sijde hodende met eenen eijnd aen de erffe Cornelis Wouters ende metten anderen eijnd aen den ghemeijn wech ende hiertoe noch toe een stuck landts in alder etc hun toebehorende inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Sloprijt tusschen erffe die weduwe Peter Zegers cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende tusschen erffe Cornelis Wouters dander sijde hodende metten eenen eijnde aan erffe Gerit Henrick Beijkens ende metten anderen eijnd aen erffe Lemmen Willem Lemmens en een waterlaet ende met alsulcken wech als hijer toebehoert van rechts wege ende welck huijs hoof ende erffe voers hun aencomen ende verstorven waren van Peteren voers hunnen vader ende Aleijd voers henne moeder ende die voers Peter hun vader die ghecocht ende vercregen hadde van Arijaen Willem Lamberts soen ende van Willem Mathijs Mutsaerts soen .... supp Herman soen wijlen Gerit Hermans simul cum omnibus literis et iure et promiserunt super se etc (samen met alle brieven en het recht en hebben beloofd etc) dit opdragen etc ende commer van hennen weege aff te doen den selven datum et scbini ut supra (xvii martij scabini Joest ende Zwijsen).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832