Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-54v

Jan soen wijlen Gerit Hermans een stucken landts hem toebehorende in alder grote etc inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten aen die Hasselt tusschen erffe Kathelijn weduwe Gerit Hagaerts cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende tusschen erffe die weduwe Peter Zegers cum pueris (met haar kinderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Willem Veramelvort ende metten anderen eijnde aen een ghemeijn ghebuer straetken ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Michiel Gherit Jan Wouters soen et promisit warandiam more solito (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende alle commer etc datum vii aprilis scabini Joist ende Zwijsen.

Michiel voers (Gerit Jan Wouters) een vijffendeel in eenen stucken landts hem toebehorende in alder grote etc inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten in die Tetenbraeck tgheheel stucken landts tusschen erffe Herman Gerits Hermans deen sijde ende tusschen erffe Aert van Ghierl cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen cum pueris (met zijn kinderen) ende metten anderen eijnd aen erffe die kijnderen wijlen Jan van Riel cum alijs (met anderen) ut dicebat supportavit (zoals hij zeide heeft overgegeven) Jan soen wijlen Gerit Hermans et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zolas gebruikelijk) ende allen commer ende calangie etc datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832