Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-6r

Daniel soen wijlen Aerts van Riel als momboir ende Boeijen soen wijlen Henrick Boeijen Rosen als toesiender van Hanricken onmondige dochter wijlen Jan Aerts van Riel die hij Jan voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Heijlwijgen sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Henrick Boeijen Rosen een huijs hooff ende erffe daer aenliggende in alder grooten ghelijck t aldaer ghelegen is inde parochie ende plaetssen voers (Tilborch inde Hasselt) supportavit (heeft overgegeven) Willem soen wijlen Wouters Verschueren et promisit warandiam more solito dempto (en heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) 1 1/2 lopen roggen erffpacht aen de persoenscap van Tilborch te betalen ende noch v 1/2 Rijnsgulden erffchijns aen Gerit Zuermons te betaelen welcke v 1/2 Rijnsgulden te loss staen met hondert Rijnsgulden nae inhoudt den loss brieff ut dicebat (zoals hij zeide) ende allen anderen commer aff te doen den selven met voorwaerden toegedaen als ... voers Hanrick sal comen sijn tot haren mondigen jaeren ende ... vertijen uit huijs hooff ende erffe voers als recht is so sal Daniel ende Boeijen voers ontlast sijn vande intrest voers datum et scabini ut supra (xxiii september scabini Joost Zwijsen).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832