Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1530-14-7923-8v

Cont sij eenen ijeghelijcken dat comen sijn voor ons schepenen onderghescreven Peter den ouden Peter den jonge ende Arijaen ghebruederen soenen wijlen Jans van Gestel die Jan voirs gewonnen ende vercregen hadde bij Lijsbettken sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Peters Verschueren den ouden, Arijaen soen wijlen Aert Peters van Waelwijck ut maritus (als man) Jenijken sua uxoris (zijn vrouw) dochter Jans ende Lijsbeth voirs Willem soen wijlen Willem Mutssaerts weduwaer van Barbara sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jans ende Lijsbeth voirs voir hen selve ende voir Jannen Willemen ende Wouter sijn soenen noch onmondich weesende daer hij Willem voirs ende met hem Cornelis Willem Musaerts als momboir ende Peter zoen wijlen Jan van Gestel voirs als toesiender voor in staen ende gheloeft hebben Huijbrecht sone Jan Leijten ut maritus (als man) Katherina sua uxoris (zijn vrouw) dochter Jan ende Lijsbeth voers ende meester Dionijs soen Goeijaert Aerts ut maritus (als man) Eva sua uxoris (zijn vrouw) dochter Jans ende Lijsbeth voirs hebben bij raed van sommigen hunnen vrijenden ende magen onder hen een erffdeijlinge ende erffscheijdingh ghedaen ende ghemaekt vanden goeden die hun naerde doot van vader ende moeder voirs ghebleven sijn

Overmits welcke erffdeijling ende erffscheijding wille soo sal Peter den ouden voers hebben houden ende erffelijcken besitten eenen stuck erffe ghelegen tot land in alder groote ghelijck dit ghelegen is ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsschen gheheijten aen de Velthoven in die Goorkense straet tusschen erffe Steven Willem Stevens soen deen sijde ende tusschen die voors Goerkens straet dander sijde hoedende metten eenen eijnde aen erffe mijns heeren van Tilborch ende metten ander eijnde aen die ghemeijn straet aldaer op welcken stuck landts voers Peter den jongen, Arijaen, Arijaen, Willem, Cornelis, Peter Huijbrecht ende meeester Dionijs voers elck inde naem als voer op vertegen hebben tot behoeff Peter den ouden voers ghelovende als principael schulder super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit vertijen altijt vast ende stendich te houden sonder eenigh wederseggen ende elck commer van sijnre weege aff te doen, met voerwaerden toeghedaen off in eenijge toecomende tijden gheboerde dat op dit voers stuck landts enijgen commer quame daer men tot noch toe niet afffghe.. en heeft dat alsulcken commer sij kijnts ende kijnts ghelijck sullen gelden ende betalen

Hier tegen soe sal Peter den jongen voers hebben, houwen ende erffelijcken besitten eenen erffpacht van veerthijen lopen roggen die men jaerlijcks heffende is op die erffgenamen van Jorijs Beerten ut patet in literis scabinorum de Bosch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Bosch) etc noch hier toe eenen erfpacht van eenen halven mud roggen dat men jaerlijcjs heffende is op Willem Beerten ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) ende noch hier toe een huijs hoff ende erff daer aenliggende ende daertoe behoorende in alder groote ghelijck dat ghelegen is inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tussen erffe mijn heer van Tilborch deen sijde ende deen eijnde ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde hodende metten anderen eijnde aen erffe meester Dionijs Goijaert Aerts cum alijs (met anderen) aldaer ut dicebat (zoals hij zeide) welck huijs hooff ende erffe voers den selven Peteren ghelaeten ende ghemaeckt was van Jans van Gestel ende Lijsbeth sua uxoris (zijn vrouw) .... ut patet (zoals blijkt) inde testamente van Jannen et sua uxoris (en zijn vrouw) begrepen staet, op welcke erffpachten ende huijs hooff ende erffe voers die anderen ... op vertegen hebben tot behoeff Peter den jongen voers gelovende als principael sculder ... uiten huijs hoof ende erffe voers Peter voers jaerlijcks sal gelden eenen halve braspenninck erffschijns die men die van rechts weege schuldich is te gelden ende te betalen ende allen commer elck van sijnre weege aff te doen met voerwaerden toeghedaen off in eenighen toecomende tijden geboerde dat op deese erffpachten, huijs hoof ende erffe voers enigen commer meer op quame die hier niet ghenoempt en staet dieen commer alsoe comende hebben sij deijlluijden voers gheloeft op verbintenisse als voer kijnts ende kijnts ghelijck te dragen ende te betalen ende heeft gheloeft Peter den jongen voers super se (op zich) etc den commer hem in deesen .... datte die andere deijlluijden hen ende hun goeden daer aff sullen sijn uit ende ten ewigen daege sullen sijn onghelast ende onghehouden

Hier tegen soe sal Arijaen voers hebben houwen ende erffelijcken besitten die helft van eenen stuck beemdts v 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Hoeven aen die Stenen Camer tusschen erffe Arijaen voers deen sijde ende tusschen erffe Willem soen Willem Mutsaerts voer sijn kijnderen voers dat hier tegen ghedeelt is dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Hanrick Vermee daer eenen ghemeijnen waterlaet tusschen gaet ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende hier toe die helft van een stuck beempt onbedeijlt inde groote ghelijck dit ghelegen is gheheijten die Sporckt inde parochie voers ter plaetssen voers dat heel stuck ghelegen tusschen erffe Henrick Appels deen sijde ende tusschen erffe Ghijsbrecht Vermee dander sijde hodenden metten eenen eijnde op die landtscheijdinge des landts van Breda ende Tilborch ende metten anderen eijnde aen die Leije ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke erffe voers die deijlluijden voers op vertegen hebben tot behoeff Arijaen voers gheloven die voers deijlluijden super se et bona (op zich en hun goederen) etc dat vertijen vast ende stendich ende allen commer van sijnen weege aff te doen waer uit Arijaen voers uiten helft vande stuck beempts voers sal gelden die helft van eenen Oude Groten erffchijns welcke chijns Arijaen voers alsoe gelden ende betalen sal ende gheloeft heeft te gelden

Hier tegen soe sal Arijaen soen wijlen Aert Peterss voers hebben houwen ende erffelijcken besitten die helft van een huijs hooff ende erffe daer aenliggende in alder groten etc inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tgheheel huijs hooff ende erffe voers ghelegen tusschen erffe die erffgenamen Gerit Hermans deen sijde ende tusschen erffe die heer van Tilborch cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe die heer van Tilborch voers ende metten andere eijnde aen die ghemeijne straet Noch hier toe die helft van een stuck landts in alder groten etc inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Hoeven bij die Stenen Camer tgheheele stuck landts tusschen erffe Steven Willem Stevens deen sijde ende tusschen erffe heer Jan Vermee dander sijde ende deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke erffpacht voers die deijlluijden voers op vertegen hebben tot behoeff Arijaen voers ghelovende dese deijlluijden ut supra super se et bona (als boven op zich en hun goederen) etc dit vertijen etc waer uit Arijaen voers sal gelden jaerlijcks op Sinte Andries dach te betalen aen den Heijlige Geest van Bosch die helft van xix lopen rogge erffpacht ende hier toe noch die helft van eenen Oude Groten erffchijns aende heer van Tilborch te betalen Noch dat vierdedeel van eenen erffpacht van thijen lopen rogge een ... aen Ghijsbrecht Beerten te betalen ende noch dat vierendeel in eenen halven ... erffchijns aende heer van Tilborch te betalen welke pachten ende chijnsen Arijaen voers alsoe gelden ende betalen sal ende gheloeft heeft

Hier tegen soe sal Willem Willems Mutssaerts Cornelis Willem Mutsaerts ende Peter Jans van Gestel als ... momber ende toesiender der onmondige kijnderen Willems voers die hij Willem voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Barbara sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jans van Gestel hebben houden ende erfflijcken besitten die helft van eenen stuck landts v 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) dat heel stuck ghelegen inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Hoeven aen die Steenen Camer tusschen erffe Arijaen Jans van Gestel deen sijde cum alijs (met anderen) .... commer ende lasten ghelijck in Arijaens deijlbrief staet

Hier tegen soe sal Huijbert voers hebben houwen ende erffelijcken besitten eenen erfpacht van eenen halven mud roggen dat men jaerlijcks heffende is op Hanrick Vermee ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) noch hier toe eenen erffpacht van thijen lopen roggen diemen jaerlijcks heffende is op Jannen Arijaen Smolders ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) ende noch hier toe eenen erfpacht van seven lopen rogge diemen jaerlijcks heffende is op Wouter Thomaes Dircks ut patet in literis scabinorum de Tilborch ut dicebant (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg zoals zij zeiden) op welcke erffpachten simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) die deijlluijden ut supra (als boven) op vertegen hebben tot behoeff Huijbrechts voers ende voerts in alder manieren ghedaen hebben ghelijck in die ander staet

Hier tegen soe sal meester Dionijs Goeijaert Aertss voers hebben houwen ende erffelijcken besitten die helft van een huijs hoof ende erffe daer aenliggende in alder groote aldaer inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Cleijn Hasselt tgheheele huijs hooff ende erffe ghelegen tusschen erffe voers de erffghenamen Gerit Hermans deen sijde ende tusschen erffe des heren van Tilborch cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe des heren voers ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende noch hier toe die helft van eenen stuck landts in alder grooten ghelijck aldaer ghelegen is inde parochie voers ter plaetssen gheheijten die Hoeven aen die Steenen Camer tghehele stuck landts ghelegen tusschen erffe Steven Willem Stevens deen sijde ende tusschen erffe heer Jan Vermee priester dander sijde ende deen eijnde ende dander eijnde aen die ghemeijn straet ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke helften vande erffe voers die deijlluijden voers vertegen hebben tot behoeff meester Dionijs voers gheloven dese voers deijlluijden super se et bona sua (op zich en hun goederen) ende in alles te doen commer ende lasten ghelijck in Arijaen Aert Peters deijlbrieff begrepen staet datum den xi november scabini Joest Zwijsen opte dese vii deijlbrieven voers hebben parthijen ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832