Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1540-14-7932-6r

Laureijs zoon van wijlen Peter Verschueren heeft zijn tegenwoordig testament nietig verklaard, ook alle testamenten, die hij eerder gemaakt mocht hebben, en een nieuw testament gemaakt als hieronder beschreven:
1) Laureijs, testateur, beveelt zijn ziel, wanneer die uit zijn lichaam zal scheiden aan God almachtig, Maria zijn gebededijde moeder en het gehele hemelse heer.
2) Nog vermaakt hij St. Lambrecht te Luik voor zijn onrechtvaardig goed, wat hij gedaan mocht hebben, dat hij nog niet weet, een stuiver eens.
3) De vier biddende orden elk van hen 5 stuivers eens.
4) Het eerwaardig H. Sacrament in de kerk van Tilburg 1 karolus gulden of 20 stuivers eens tegeven om de mis en de dienst Gods, die men donderdags alle weken doet, daarmee te vermeerderen, en ook zijn doodschulde daarmede te betalen.
5) De H. Geest in de voors. kerk vermaakt hij 5 karolus gulden van 20 stuivers eens en met de 5 karolus gulden moeten door de H. Geestmeesters op zijn eerste 2 maanstonden de armen gespijst en bedeeld worden.
6) De kerk van Tilburg vermaakt hij 10 karolus gulden van 20 stuivers eens en hiervoor moet de kerk ten eeuwigen dage op de 4 hoogtijden op de stoel doen bidden voor de ziel van Laureijs voors., zijn ouders, broers en zusters, en ook nog voor Laureijs' uitvaart te lemen 4 toortden, zonder kosten voor de erfgenamen.
7) Het gilde van Onze Lieve Vrouw in de kerk van Tilburg, 3 karolus gulden eens en betaalt hiermee zijn doodschuld.
8) Het gilde van St. Barbara in de kerk van Tilburg 3 karolus gulden eens en betaalt hiermede zijn doodschuld.
9) De 2 gilden van Onze Lieve Vrouw en St. Barbara zijn beste gelijk te delen en voor wat hierboven beschreven staat zal de het gilde van St. Barbara schuldig zijn een jaar lang en niet langer een mis te doen lezen. 's Zaterdags voor St. Barbara altaar in de kerk voors. onder de hoogmis en na die mis moet de priester op het graf van Laureijs gaan bidden voor zijn ziel, zoals dat hoort.
10) Het gilde van St. Anna in de kerk voors. 1 karolus gulden eens en betaalt hiermede zijn doodschuld.
11) Het gilde van St. Bastiaen in de kerk voors. 1 karolus gulden eens en hij betaalt hiermede zijn doodschuld.
12) Onze Lieve Vrouwe in de Hasseltse kapel 10 stuivers eens.
13) Het gilde van St. Pater in de kerk van Tilburg 5 stuivers eens.
14) Het gilde van St. Katharina in de kerk voors. ook 5 stuivers eens, waarmee zijn doodschuld betaald is.
16) Onze Lieve Vrouwe in het hoge koor te Tilburg een dweilen.
17) St. Genoveva in de kerk voors. ook een dweile van welke 2 dweilen de kerkmeesters administratie zullen hebben en niemand anders en deze 2 dweilen te laten wijden, welke niet verkocht mogen worden.
18) Laureijs voors. vermaakt de kapelaan, die hem zijn sacramenten zal toedienen 1 karolus gulden eens en hiervoor moet die kapelaan doen een dertigste en 30 dagen lang op zijn graf gaan en daar te lezen, wat behoort.
19) De koster 5 stuivers eens en daarmee is betaald zijn bezetsel, vigiliegeld en lui?? geld.
20) Alle dekens van de gilden, waarvan hij broeder is, samen 10 stuivers eens om die samen minnelijk te verteren.
21) De vaandrager van het gilde als loon 4 stuivers en alles zoals boven staat, eens, na zijn dood te betalen.
22) Laureijs testator wenst in de kerk van Tilburg begraven te worden, bij zijn zusters, naast het St. Anna altaar aan de noordzijde en voor deze begrafenis is de kerk voorzien als boven blijkt.
23) Laureijs wenst, dat zijn erfgenamen die er na zijn dood zullen zijn en zijn goed zullen delen hem een betamelijke uitvaart zullen doen, te weten met waskaarsen van 6 pond en die te laten zoals dat behoort en hiertoe de armen binnen het dorp te spenderen elk 1 ortstuiver brood. En al zijn vrienden en magen en allen die ingezetenen zijn van de herdgang van Velthoven, daarbij de persoon, kapelaan, koster, kerkmeesteres en H. Geestmeesters een goede betamelijke maaltijd te geven en met een maartijd te scheiden, of ieder mag op eigen buidel verteren.
24) Laureijs vermaakt Willem, zijn zuster, de vrouw van Wouter Thonis, een tresoor en een tinnen kan en na haar dood te laten aan haar 3 kinderen en niettemin mee te delen met de andere erfgenamen van Laureijs.
25) Hij vermaakt Peter Jan Zwagemakers zijn bed met een paar van de beste slapelakens en met de beste deken en dit omdat hij verbrand was, en niettemin mee te delen met de anderen.
26) Hij vermaakt aan de huisvrouw van Jan Aert Verhoeven zijn nicht zijn beste rok naast de tabbard boven beschreven, en niettemin te delen met haar mede-erfgenamen.
27) Hij vermaakt IJke de vrouw van Willem Wouter Vermee een koperen pot en ook niettemin mee te delen met haar mede-erfgenamen.
28) Hij vermaakt Heer Peter Jan van Gestel, priester, zijn neef, een aardewerk schotel en een rondeelken of disken, en ook niettemin mee te delen met de anderen.
29) Hij vermaakt Ariaen Peter Martens de Oude, zijn petekind 1 karolus gulden of 20 stuivers, na zijn dood.
30) Laureijs wil, dat al zijn kleren, waarvan geen mentie gemaakt is, na zijn dood onder de huisarmen verdeeld worden en ook al zijn linnengoed, en deze verdeling te doen binnen de zevende van Laureijs voors.
31) Hij vermaakt Ariaen Cornelis Goeens dochter zijn beste kist en dat voor zekere dienst, die ze hem gedaan heeft.
32) Laureijs vermaakt Ariaen Cornelis Zwagemakers zijn petekind, 1 karolus gulden of 20 stuivers.
33) Laureijs testateur heeft nog gewild, dat zijn weide, groot 3 lopensaet min 10 roeden, gelegen te Tilburg aan die Velthoven tussen:
Peter Jan Martens de Oude een zijde
Laureijs Claeus Lemmens ander zijde
Wouter Thonis een einde
Ariaen van Gestel ander einde
Aanvaard zal worden na zijn dood door Heiliger Jan Crillaerts als man van IJken dochter van Wouter Thonis voors., waaruit Heijliger zal gelden aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Tilburg voor het hoge koor 12 stuivers min ½ ortstuiver erfcijns en hiertoe te wegen al het land, dat aan Wouter Thonis behoort. Bovendien moet Heijliger de erfgenamen van Laureijs voors. betalen binnen 1 maand na zijn dood 40 karolus gulden van 20 stuivers. Dus zal Heijliger als man van IJken zijn vrouw zijn deel mogen behouden. Als hij niet doet, wat boven beschreven staat mogen de erfgenamen die weide gezamelijk verkopen en het geld delen.
34) Laureijs heeft gewild, dat de kinderen van Wouter Thonis in de plaats van hun ouders zullen staan.
35) Hij wil, dat al zijn goederen, waarvan geen mentie gemaakt is, na zijn dood gedeeld zullen worden door zijn zusters, hoofd voor hoofd, even diep, te weten Kathelijn, zijn zusters kinderen, Jenneke zijn zusters kinderen, Willemen zijn zusters kinderen, Cornelis zijn zusters kinderen, en waarvan de Ouderen dood zijn zullen de jongeren in de plaats staan.
36) Ook heeft Laureijs nog gewild, dat niemand van zijn erfgenamen iets zal aanvaarden of delen, tenzij, dat alle testamenten, legaten, kosten van de uitvaart en alles wat daaraan kleeft, eerst voldaan en betaald is.
37) Nog heeft Laureijs gewild, dat dit testament in alle gehouden zal worden door zijn erfgenamen zonder iemands beletten of tegenspreken. Wie weerspannig is en hiermee niet tevreden is, hem vermaakt Laureijs uit al zijn goederen een oude Grote eens en diens deel zal voor de ene helft vervallen aan de kerk van Tilburg en de H. Geest van Tilburg de andere helft, en van deze successie wil Laureijs, dat executoren zullen zijn de persoon van Tilburg, kerkmeesters en H. Geestmeesters.
38) Laureijs voors. behoudt zich voor dit testament naar believen te veranderen, vermeerderen, verminderen of verlaten, als hij dat nodig acht.

1540, april 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832