Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7932-62r

Erfdeling van de goederen van wijlen Ariaen Cornelis Hermans man van wijlen Cornelis Ghijb van Boerden tussen:
Jan en Peter, zonen van wijlen Ariaen Cornelis Hermans, Peter hun zuster, Cornelis Lambrecht Willems als man van Cornelia dochter van wijlen Ariaen Cornelis Hermans.
Aan Jan Ariaen Cornelis Hermans en aan Cornelis Lambrecht Willems is ten deel gevallen:
1) Een huis, hof, schaapskooi en erf in weiland en heide, gelegen theijnde tCreijenven aan die Postelstraet in de parochie van Tilburg tussen:
Jan Woute Gherits een zijde
erfgenamen van wijlen Woute Gherits en ander zijde
de gemeijnt van Tilburg
Jan Wouter Gherits een einde
gemeijn straat ander einde
2) 2 stukken land, gelegen als voor, het eerste stuk tussen:
erfgenamen van Peter Wouter Gherits een zijde
Adam Cornelis Jan Sijmons ander zijde
gemeijn straat een einde
het andere stuk ander eind
het 2de stuk tussen: (genaamd den Ruetsen acker)
Peter Jan Reijnen een zijde
het 1ste stuk land ander zijde
Peter Jan Reijnen een einde
Peter Gherit Jan Maes Gheenen ander einde
Hieruit jaarlijks te gelden:
14 lopen rogge erfpacht aan jan van Buijten in Bossche maat te den Bosch te leveren
2 stuijvers erfcijns in en cijns van 4 stuivers wat Ariaen Cornelis Hermans hun vader placht te betalen aan de Heer van Tilburg en de erfgenamen van Lucas van Amerzoijen
31 stuivers en 1 ortstuiver erfcijns te los met 25 karolus gulden aan Peter Jan Reijnen
de helft van 3 karolus gulden min 5 stuivers erfcijns aan Gherit Vranck Lemmens de hele cijns te los met 40 karolus gulden
de schouw van de waterlaat aan het huis te onderhouden.
Mocht blijken, dat er nog meer last op staat, dan zullen de anderen meebetalen.
Erfdeling in het bijzijn van Daniel en Pauwel gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Hermans, hun ooms.

Hiertegen zullen hebben Peter en Peter, broer en zuster:
1) Een schuur zonder grond staande op de woonstede waar wijlen Ariaen Cornelis Hermans woonde, waarvan de grond ten deel gevallen is aan Jan en Cornelis hun broer en zwage, en deze schuur binnen drie jaar af te trekken van de grond.
2) Een stuk land, genaamd Huijben acker, theijnde tCreijenven aan de Postelschestraet tussen:
Peter Thonis van Boerden een zijde
Peter Thonis van Boerden ander zijde
Peter Thonis van Boerden een einde
gemeijn straat ander einde
3) Een stuk erf in land en weiland, genaamd de Bocht, gelegen als voor tussen:
Matheus Wouter Gherits een einde Ceelen Hoeve, toebehorende aan Quirijn Belderbosch, waar een waterlaat tussen gaat ander zijde
Peter van Spaendonck een einde
gemeijn straat ander einde
4) Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge, die Wouter zoon van wijlen Willem vander Schueren geloofd had destijds aan Peter zoon van wijlen Reijner van Broechoven uit:
a) een stuk land, groot 8 lopensaet, in den Groten Acker, gelegen te Tilburg, tussen:
Wouter Willem vander Schueren een zijde
Wouter Willem vander Schueren ander zijde
Peter Reijnen een einde
gemeijn straet ander einde
b) uit een stuk land aldaar gelegen, groot 4½ lopensaet, tussen:
het goed vander Lijnden een zijde
Wouter voors. rondom
welke 12 lopen rogge Cornelis zoon van wijlen Herman van Heijst gekocht en verkregen had van Huijbrecht zoon van wijlen Willem Huijbrecht sBonten voor hemzelf en voor Aleijd, Geertruijt en Barbara, zusters, dochters van wijle Willem sBonten. welke erfpacht Zeger zoon van wijlen Jan Scaerts gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan Zomers Uit schuur en grond te betalen jaarlijks:
11 lopen rogge erfpacht te betalen in den Bosch met Bossche maat
2 stuivers erfcijns in de cijns van 4 stuivers aan de Heer van Tilburg en de erfgenamen van Lucas van Amerzoijen
31 stuivers en 1 ortstuiver erfcijns aan Jan Peter Reijnen te los met 25 karolus gulden de helft van 3 karolus gulden min 5 stuivers erfcijns aan Gherit Vranck Lemmens, de hele cijns te los ut supra
's Heren schouwen van de waterlaat te onderhouden.
Voorwaarden ut supra.

Jan zoon van wijlen Ariaen Cornelis Hermans verkoopt aan Cornelis Lambrecht Willems, zijn zwager de helft in huis, hof, schaapskooi met grond en erf ut supra en de helft in de 2 stukken land ut supra als in de eerste deelbrief an Jan en Cornelis ten deel gevallen.

1541, februari 15

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832