Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7933-19r

Peter en Ariaen, gebroeders, zonen van wijlen Peter Cornelis Zegers, Cornelis Jan van Gorp als man en momber van Kathelijn, Denijs zoon van wijlen Jan Reijnen als man en momber van Jutta, Cornelis zoon van wijlen Cornelis Ariaen Smolders als man en momber van Kathelijn, alle dochters van wijlen Peter Cornelis Zegers voors., welke kinderen Peter Cornelis Zegers verkregen had bij wijlen Jenneke zijn vrouw dochter van wijlen Wouter Jan Wouters. Jenneke dochter van wijlen Wouter Matheus Faessen dochter van wijlen Wouter voors. en van wijlen Cornelia diens vrouw dochter van wijlen Peter Cornelis Zegers voors. en van Jenneke diens vrouw, Marij weduwe van Wouter Peter Cornelis Zegers, dochter van wijlen Jan Korstkens, dezelfde Peter en Ariaen zonen van wijlen Peter Cornelis Zegers als mombers en Jan zoon van wijlen Jan Korstkens als toeziener van Jan en Peterke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Wouter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers en van Marij voornoemd, hebben een erfdeling gemaakt van goederen van wijlen Peter Cornelis Zegers en van wijlen Jenneke diens vrouw.

Zo zal Peter zoon van wijlen Peter Cornelis hebben:
een stuck land genaamd de Langacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt in die Langhackers tussen:
erfenis van Herman Gherit Hermans een zijde
erfenis van Peter Peter Reijnen ander zijde
erfenis van Peter Peter Reijnen een einde
erfenis van Jan Gherit Hermans ander einde.
Nog hiertoe een jaarlijkse erfelijke pacht van 4 lopen rogge uit een pacht van ½ mud rogge Bossche maat welke pacht van dat ½ mud rogge destijds Mathijs zoon van wijlen Jan Roelofs gevest had aan Jan zoon van wijlen Wouter Gheenkens uit een stuk akkerland genaamd de Hagersacker, groot ca. 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Tetenbraeck, welke 4 lopen rogge voors. nu geldende is Daniel Gherit Hermans.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 lopen rogge in een pacht van 6 lopen rogge, welke 3 lopen rogge men jaarlijks heft op Wouter Jans en zijn gronden:
Te betalen uit het stuk land de Langenacker 1 oertstuiver erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.
Mocht er op het deel van Peter voors. enige andere kommer staan dan hiergenoemd, dan zullen de andere meebetalen.

Hiertegen zal Adriaen zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers hebben, houden en erfelijke bezittingen een huis, hof, schuur, schop en grond gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
erfenis van Jan Jan van Ghierl een zijde
de gemeijn straat ander zijde
erfenis van Jan Jan van Ghierl en meer anderen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Veekenschen Acker gelegen in de parochie en plaats voors. in die Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen ander zijde
erfenis van Adriaen Roij Gherit Meeus een einde
die Langhstraet ander einde
Uit het huis gelden:
1 mud rogge erfpacht aan de kinderen van wijlen Kathelijn Blocks.
½ stuiver en 1 oertstuiver erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
1 oertstuiver erfcijns aan de Gesworenen van Tilburg.
sHeren schouwen van de waterlaat aan het eind van de stede lopende te onderhouden.
Uit Veekenschen Acker te betalen:
½ mud rogge erfpacht aan het klooster op de Wijmolenbergh in Den Bosch in Bossche maat te leveren.
Welke pachten en cijnsen Adriaen gelooft heeft te betalen en te lossen.
Met voorwaarden als voor.

Cornelis Jan van Gorp als man en momber van Kathelijn voorsz. zal hebben, houden en voor zijn deel bezitten een stuk weiland genaamd de Bloembergh gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt in die Langhstraet tussen:
erfenis van Jenneke dochter van wijlen Wouter Matheus Faessen, hier afgedeeld een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen ander zijde
erfenis van Lambrecht Willem Roelofs een einde
die Langstraet ander einde
Nog een stuk erf in land en weide genaamd het Heijveldt gelegen als voor tussen:
erfenis van Lambrecht Willem Roelofs een zijde
erfenis Cornelis Cornelis Wouters ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Wouters een einde
die Langhstraet ander einde.
Nog de helft in een stuk beemd genaamd 'tHooft vande Hoeven, waarvan de andere helft toebehoort aan de erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis Daniels de gehele beemd gelegen in de parochie voors. in die Langh Hoeven tussen:
erfenis van Juet Reijnkens met haar kinderen een zijde
de Naebeempt ander zijde
erfenis van Adriaen Zomers en de erfgenamen van Reijner Sijmon Reijnkens een einde
erfenis van Goijaert Pulskens en die Leije ander einde.
Mocht hierop enige kommer komen dan zullen de anderen meebetalen.

Hiertegen zal Denijs voors. als man van etc. hebben, houden en voor zijn deel bezitten een stuk beemd genaamd de Heijninge gelegen in de parochie van Tilburg in die Heijningen tussen:
erfenis van Ariaen Michiel Roelofs een zijde
erfenis van Steven Claeus Stevens ander zijde
erfenis van Steven Claeus Stevens een einde
die Leije ander einde.
nog een stuk beemd gelegen in dat Wouwenbroeck onder Ghilze tussen:
erfenis van Cornelis Crillaerts een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans ander zijde
dat Wouwenbroeck een einde.
Hieruit gelden:
½ braspenning erfcijns aan de vrouwen van Thorn te Ghilze.
1 Oertstuiver aan de Hoge Rentmeester in Breda.
1 blanck erfcijns aan de 4 biddende Ordenen.
'sHeren schouwen te onderhouden.
Met conditiën als voor.

Hiertegen zal Cornelis zoon van wijlen Cornelis Smolders hebben een stuk land genaamd 't Geloeckt gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt in die Langhstraet tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde
erfenis van Cornelis Jan van Gorp, hier afgedeeld ander zijde
erfenis van Lambrecht Willem Roelofs een einde
die Langhstraet ander einde.
Nog 1 lopensaet land genaamd 't Quade Lopensaet gelegen in de parochie voors. in die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Ariaen Roij Gherits een zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans ander zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans een einde
een gemeijn akkerstraatje genaamd het Hasselt straetke ander einde.
Hieruit te gelden:
ca. 1 blanck erfcijns aan mevrouw van Herpe te Oisterwijk te betalen.
4 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
Met voorwaarden ut supra.

Hiertegen zal Jenneke dochter van wijlen Wouter Matheus Faessen hebben een stuk erf in land en weide genaamd de akker bij Jan Elens gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
erfenis van Wouter Jans een zijde
erfenis van Cornelis dochter van Jan Jan van Gorp ander zijde
erfenis van de Heer van Tilburg een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te gelden:
10 lopen rogge erfpacht aan Kathelijn weduwe van Willem Wouter Jacops.
½ mud rogge erfpacht aan Joest Berijs Eelkens.
ca. 1 blanck erfcijns aan de Heer van Tilburg.
sHeren schouwen van de waterlaat naast het stuk erf aan een eind lopende te onderhouden.
Met voorwaarden ut supra.

Marij weduwe van Wouter Cornelis Zegers en haar kinderen zullen samen hebben een stuk land genaamd de Valenacker gelege in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde
erfenis van Peter Jan Heijstmans ander zijde
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl en Goijarts Aerts een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog een stuk beemd genaamd 't Quaij Kemken gelegen in het Ghilsche Broeck tussen:
erfenis van Aert Ghijsbrecht Zegers een zijde
erfenis vande kinderen van Henrick Vermee ander zijde
erfenis van Corenlia weduwe Cornelis Cornelis Daniels een einde
erfenis van Sijmon Reijnkens ander einde.
Marij voors. te tochten en haar kinderen ten erve te blijven.
Hieruit gelden:
1 oertstuiver erfcijns te Ghilze te betalen, welke cijns Marij en haar kinderen geloofd hebben te betalen met Peter en Ariaen gebroeders voors. als mombers en Jan zoon van wijlen Jan Korstkens als toeziener van de onmondige kinderen van Marij en wijlen Wouter voors.
Met voorwaarden als voor.

1541, november 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832