Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1543-14-7934-36r

Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus weduwnaar van Adriaena dochter van wijlen Adriaen Bruenincx heeft overgedragen aan Adriaen, Gherit de oude Jan, Henrick, Cornelis en Gherit de jonge, gebroeders, Heijlwich en Marija, gezusters, kinderen van Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus en Adriaena zijn vrouw, alle tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat na de dood van wijlen Adriaena zijn vrouw in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Jan Jan van Ghierl en meer anderen een zijde
Henrick Cornelis Heijen en anderen ander zijde
de erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Strijacker en de Berghacker, welke akkers aan elkaar zijn gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman diens broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
die Stockhasseltschestraat ander einde.
Nog in een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Jan Jan Sijmons ander zijde
Jan Gherit Hermans en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Hoeck gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Sterts Hoeven tussen:
Peter Wouter Vermee een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde
Henrick Cornelis Heijnen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Veeken Acker gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen beide zijden
Cornelis Wouters een einde
Die Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Aendewech gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen een zijde en beide einden.
Michiel Jan Gherit Wouters ander zijde.
Nog in een stuk land tot een dries liggende gelegen als voor tussen:
Adriaen Peter Zegers een zijde
Michiel Gherit Jan Wouters ander zijde
het stuk land genaamd Aendewech laatst genoemd een einde
erfgenamen van wijlen Gherit Hagaerts ander einde.
Nog in een stukje erf in heide en weide genaamd Craneborch gelegen als voor tussen:
de gemeijnt van Tilburg een zijde
Cornelis Cornelis Wouters en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
Henrick Cornelis Heijnen ander zijde.
Nog in een stukje heiveld genaamd die Heijhoeff gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Henrick voors. en meer anderen ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stukje heiveld groot ca. 3 lopensaet gelegen in de parochie voors. aan de Oude dreijboem en daartoe ook het vierde deel in een zestersaet heideveld ook aldaar gelegen, hem en Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus toebehorende.
Nog in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden gelegen in Oerl.
Adriaen eerstgenoemd zal behouden zijn leven lang het gebruik in de uitkamer staande aan de voors. huis en daartoe jaarlijks 2 roeden bleckelingen te mogen laten slaan in een stuk heideveld gelegen achter de Creijenven en verder dat hem zal geschieden al wat hem zijn kinderen voor schepenen van Ghestel toegestaan en beloofd hebben.

Gekomen zijn de voorschreven kinderen van Adriaen bij name ut supra met de momber van Heijlwich en Marija voors. en ze hebben een erfdeling gemaakt van zekere erfgoederen, die hen verstorven zijn van wijlen Adriaena hun moeder en waarvan Adriaen hun vader heden zijn tocht in overgegeven heeft.
Gherit de Oude zal hebben een huis, hof schaapskooi en de helft van de schuur te weten het einde westwaarts naast het voors. huis staande, met de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de Parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Jan Jan van Ghierl en meer anderen een zijde
Jan Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
de erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde.
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraat tussen:
Jan Jan Sijmons een zijde
Jan zoon van Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
Jan Gherit Hermans een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Hoeck, een stuk land genaamd de Veekensacker, een stuk land nu tot dries liggende en nog een stuk erf in heide en weide genaamd de Cranenborch, zoals deze percelen daar gelegen zijn en ter reengenoten als tochtbrief.
Nog een stuk heiveld genaamd de Heihoeff, te weten de zuidelijke helft, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels en meer anderen een zijde
Jan Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk heiveld groot 3 lopensaet gelegen in de parochie voors. aan de Oude Dreijboem met het vierde deel in een zestervaet heiveld, ook aldaar gelegen, wat toebehorende is geweest aan Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus.
Nog hiertoe de helft in een half mud rogge erfpacht, wat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden gelegen in Tilburg in Oerl
Hieruit te geleden:
9 lopen rogge erfpacht aan Jan Meeus Vermee
4 lopen rogge erfpacht aan Heijlwich weduwe van Goijaert Vet en haar kinderen.
1 braspenning en 1 penning Hollands erfcijns aan de Heer van Tilburg
1½ oertstuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg.
de helft in 1 mud rogge erfpacht aan Cornelis Gherit
Hermans, te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers, en die te lossen ALS Jan zoon van Adriaen Gherit Jan Meeus, die de andere helft geldende is, zijn helft zal lossen en daartoe Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus, zijn vader, te laten hebben het gebruik in de uitkamer staande aan het voors. huis, zijn leven lang, en daartoe elk jaar te laten staan een roede blekkelingen in de helft van het stuk heideveld genaamd die Heijhoeven en 'sHeren schouwen van de waterlaat door het stuk heiveld gaande te onderhouden. Met voorwaarden, als er voor Gherit de Oude op zijn deel enige andere kommer zou komen, hier niet genoemd, zullen de anderen deelslieden dit kind-kinds gelijk dragen en betalen

Hieruit zal Jan voors. hebben de helft van een schuur, te weten het einde oostwaarts staande op de stede, grond en erfenis aan Gherit de oude toegedeeld, onder voorwaarde, dat ze daarop nog 12 jaar zal mogen blijven staan als Jan dat wil.
Nog hiertoe een stuk land van de voors. stede afgedeeld, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude, hem toegedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar tot een stuk liggende, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijne gebuurweg een einde
die Stockhasseltschestraet ander einde.
Nog de helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoeff, te weten de helft noordwaarts, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Gherit de Oude, hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Gherit de oude, hier afgedeeld ander zijde
Michiel Gherit Jan Wouter een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaeus van Enschot en hun gronden gelegen in de parochie van Tilburg in Oerle.
Hieruit te gelden:
ca één thuijn erfcijns aan de Heer van Tilburg
5 penningen holland erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.
de helft van 1 mud rogge erfpacht aan Cornelis Gherit Hermans,
het gehele mud te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers, te lossen wanneer Gherit de oude, die de andere helft betaalt, gereed zal zijn om zijn helft te lossen.
'sHeren schouwen in de Heijsloot van de waterlaat door het heiveld de Heijhoeve lopende te onderhouden en daartoe Adriaen zijn vader jaarlijks te laten slaan 1 roede blekkelingen in de helft van het voors. heideveld
Met voorwaarden als voor

Jan Adriaen Gherit Jan Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick zijn broer een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land groot ca. 3½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude zoon van Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde.
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar liggende, samen groot ca. 10½ lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen erven ut supra.
Nog uit een stuk land groot ca. 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
en verder ut supra.
Nog uit de helft van een stuk heideveld genaamd de Heijhoeff, te weten uit de helft noordwaarts, groot ca. 10 lopensaet, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
en verder ut supra in de deelbrief van Jan voors.

Staat te los met 118 karolus gulden va 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, altijd met Lichtmis, in het geheel of met minstens de helft, een half jaar tevoren op te zeggen als men de los in zijn geheel of in delen wil lossen.

Op de manier als Jan voors. aan Henrick voors. zijn broer geloofd en gevest heeft ut supra, zo heeft Jan voors. geloofd en gevest aan Gherit de jonge zijn broer een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7½ karolus gulden.

Ook te los staat met Lichtmis met 118 karolus gulden van 20 stuivers in het geheel of met minstens de helft, samen met de jaarcijns en achterstel ook een half jaar tevoren op te zeggen.

1543, januari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832