Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1544-14-7936-9r

Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Sijmons, waarin Laureijs de wed. van Jan Sijmons haar tocht overgegeven heeft, tussen:
Jan zoon van wijlen Jan Sijmons en Marija zijn zuster, dochter van wijlen Jan Sijmons, weijle kinderen Jan Sijmons verwekt had bij Laureijs zijn vrouw, dochter van wijlen Erijt Jan Mutsaerts, Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons, voor hemzelf en ook voor Lijnke, onmondige dochter van Jan Vannis, die deze verwekt had bij zijn vrouw wijlen Cornelis dochter van wijlen Cornelis Jan Sijmons voors., Huijbrechta dochter van wijlen Gherit Reijnen, die huisvrouw was van Sijmon zoon van wijlen Jan Sijmons en met haar Joestke en Jenneke, gezusters, dochters van Huijbrechta en Sijmon voors., voor henzelf en ook voor Ariaenke en Andrieske, onmondige dochters van Huijbrechta en Sijmon voors. niet tegenwoordig zijnde, waarvoor Huijbrechta, Joestke en Jenneke met hun momber en met Peter zoon van wijlen Peter Gherit Reijnen als toeziener voor instaan, Margriet de wed. van Elen Jan Sijmons, dochter van wijlen Henrick Smolders, ook met haar momber en met Jan zoon van wijlen Elen en Margriet voors. in tegenwoordigheid van Gherit zoon van wijlen Henrick Smolders als toeziener van Jan zoon van wijlen Elen voors.
Zo zal Jan zoon van wijlen Jan Sijmons hebben een stuk land genaamd de Cruijsacker, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Creijenvensche Ackeren tussen:
Dingen de wed. van Gherit Henrick Beijkens een zijde
Marija dochter van wijlen Jan Sijmons haar ten deel gevallen, genaamd de Hoghe Acker en Jan Peter Retnen e.a. ander zijde
Ariaen Zomers een einde
het erf ten deel gevallen aan Huijbrechta dochter van wijlen Gherit Reijnen en haar kinderen, genaamd het Leege Stuck ander einde.
Waaruit Jan zoon van wijlen Jan Sijmons zal gelden.½ mud rogge erfpacht in een erfpacht van 12 lopen rogge aan Daniel Jan Martens en te doen wegen, die daarop recht hebben.
Met voorwaarden, mocht er hierop voor Jan in de toekomst nog enige andere kommer komen, hier niet genoemd,die hebben de anderen geloofd kind kinds gelijk te helpen betalen.
Hierop hebben vertegen t.b.v. Jan zoon van wijlen Jan Sijmons voors. en hebben geloofd Marija met haar momber, Adam, Huijbrechta, Joestke, Jenneke, Peter, Margriet, Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons met Gherit Henrick Smolders dit vertijen altijd vast en stendig te houden.

Hiertegen zal Marija hebben een stuk land genaamd de Hoghen Acker gelegen te Tilburg in de Creijenvensche Ackeren tussen:
Cornelis Peter Mutsaerts een zijde
Cornelis Peter Mutsaerts en Cornelis Thonis van Boerden e.a. ander zijde
Peter Jan Reijnen een einde
de Cruijs Acker ten deel gevallen aan Jan zoon van wijlen Jan Sijmons ander einde
Op welk stuk land de andere deelsluiden vertegen hebben t.b.v Marija voors. en hebben geloofd Jan eerst genoemd, Adam, Huijbrechta, Joestke, Jenneke ut supra dit vertijen etc.
Hieruit zal Marija gelden ½ mud rogge erfpacht aan Reijner Gherit Reijnen en de kerkpad over een einde van dat stuk land te laten gaan en te onderhouden.
Met voorwaarden als voor.

Hiertegen zal Adam voors. met. Linke, onmondige dochter van Jan Vannis, te weten Adam voor 2/3 deel en Lijnke voor 1/3 deel, hebben een stuk land genaamd dat Leege Stuck, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Tilburg in de Creijenvensche ackeren tussen:
Laureijs de wed. van Jan Sijmons een zijde
Margriet de wed. van Elen Jan Sijmons met Jan haar zoon, hier afgedeeld ander zijde
Huijbrechta dochter van wijlen Gherit Reijnen en kinderen, hier afgedeeld ander einde
Gherit Gherit Reijnen een einde
Waarop de andere deelsluiden vertegen hebben en hebben geloofd Jan eerstgenoemd, Marija zijn zuster, Huijbrechta, Joestke, Jenneke, Margriet, Peter, Jan zoon van wijlen Elen en met hem Gherit voors. deze erfdeling altijd vast en stendig te houden.
Waaruit Adam en Lijnke zullen gelden ½ mud rogge erfpacht, waarvan 6 lopen aan Gherit Gherit Reijnen en de andere 2 lopen aan Adam en Lijnke Vannisdochter.
Met voorwaarden als voor.

Hiertegen zullen Huijbrechta en haar kinderen hebben,Huijbrechta te tochten en haar kinderen ten erve, een stuk land genaamd dat Leech Stuck, gelegen te Tilburg in die Creijenvensche Ackeren tussen:
Dingen wed. van Gherit Henrick Beijkens een zijde en een einde
Adam met Lijnke voors. en Margriet met Jan haar zoon, hiertegen gedeeld ander zijde
Jan zoon van wijlen Jan Sijmons hiertegen gedeeld ander einde
Waaruit Huijbrechta met haar kinderen zal gelden 4 lopen rogge erfpacht in een erfpacht van 12 lopen rogge aan Daniel Jan Martens.
Nog ca 3 ortstuiver erfcijns aan Jacop Emmen en ½ stuiver erfcijns aan de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
Daartoe over een einde van het stuk land te laten wegen, die daar recht op hebben.
Met voorwaarden als voor.

Hiertegen zullen Margriet en Jan haar zoon hebben, te weten Margriet te tochten en Jan ten erve, een stuk land genaamd het Leech Stuck, gelegen als voor tussen:
Adam en Lijnke voors. hier afgedeeld een zijde
Peter Gherit Jans ander zijde
Huijbrechta en haar kinderen voors. hier afgedeeld een einde
Gherit Gherit Reijnen ander einde.
Hieruit te gelden ½ mud rogge erfpacht aan Henrick Cornelis Appels en te laten wegen Adam voors. in varen en stauwen van behemelde beesten.
Met voorwaarden als voor.

Daar eertijds, ca. 6 of 7 jaar geleden, Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons in het land van Breda in schepenbrieven van Ghilze gevest had aan Cornelis zoon van wijlen Peter Mutsaerts een stuk beemd gelegen onder Ghilze in die Bloeck tussen:
Cornelis zoon van wijlen Peter Mutsaerts een zijde
en .....(niet vermeld) ander zijde
zo zijn gestaan voor schepenen Jan zoon van wijlen Jan Sijmons en Marija zijn zuster, Huijbrechta dochter van wijlen Gherit Reijnen, die huisvrouw was van Sijmon zoon van wijlen Jan, Sijmons met Joestke en Jenneke, gezusters, dochters van Huijbrechta en Sijmon voors. met de momber van Marija, Huijbrechta, Joestke en Jenneke, voor hen zelf en voor Ariaenke en Andrieske, onmondige dochters van Huijbrechta en Sijmon voors., waar zij voor instaan, en met hen Peter zoon van wijlen Peter Gherit Reijnen als toeziener geloofd heeft, Margriet de wed. van Elen Jan Sijmons, dochter van wijlen Henrick Smolders en met haar Jan haar en Elens zoon en ook met Gherit zoon van wijlen Henrick Smolders als toeziener van Jan laatstgenoemd, en op het stuk beemd vertegen hebben, gelooft elk van hen zo het elk aangaat op hen en al hun goederen nu hebbende en namaals verkrijgende aan Adam voors., zo wanneer hij hen verzoeken zal en het hem nodig zal zijn nadere vastigheid te hebben in het land van Breda voor het stuk beemd voors., dat ze hem op zijn kosten daar zullen volgen en zullen vesten volgens rede.

1544, october 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832