Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1545-14-7936-48r

Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, weduwnaar van Barbara dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters draagt over aan Willem en Wouter, wettige zonen van hem en van Barbara voors., voor hen en voor Jan hun broer, zoon van Willem en Barbara voors., uitlandig en niet tegenwoordig zijnde, voor zover hij nog leeft, alle tocht en recht van tochtenwege wat hij bezat na de dood van Barbara zijn eerste vrouw in huis, hof, schuur, schop met grond en erf daaraan liggende, groot ca 8 lopensaet en 13 roeden, gelegen te Tilburg aan die Steenen Camer tussen:
Claeus Gherit Henrick Smolders een zijde
Anthonis Jan Ariaen Smolders en Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, hem ten erve toebehorende ander zijde
Willem voors. hem ook in erfelijkheid toebehorende een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe zijn tocht in een stuk akkerland, groot ca 4 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Willem voors. hen in erfelijkheid toebehorende een zijde
Thonis Adriaen Smolders ander zijde en een einde
de Heilige Geest van Tilburg ander einde.

Willem en Wouter, gebroeders, zonen van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, die Willem verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters, voor henzelf en voor Jan hun broer, uitlandig en niet tegenwoordig zijnde, waar Willem en Wouter voors. voor instaan in zoverve hij nog leeft, in tegenwoordigheid van Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts en Peter zoon van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters, hun ooms, verkopen aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts hun vader het voors. huis, hof, schuur, schop met grond en erf en ook het voors. stuk akkerland ut supra. Daaruit te gelden:
52 st erfcijns aan Wouter Vranck Lemmens, te los met 50 karolus gulden.
40 st. erfcijns aan Heijlwich de weduwe van Goijaert de Vet, te los met 40 karolus gulden.
's Heren schouwen te onderhouden.

Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts belooft als schuldenaar te betalen aan Wouter zijn zoon, die hij verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters, een jaarl. en erf. cijns van 88½ stuiver uit huis, hof, schuur, schop en schaapskooi met grond en erf, groot ca 17 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Steenen Camer tussen:
Anthonis Jan Ariaen Smolders, een zijde en een einde
Claeus Henrick Gherit Smolders en de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
voor aan die gemeijn straat ander einde.
In margine: gelost A 51 ergo vacat.

Staat te los met 70 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en het achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, ook wanneer Wouter voors. trouwen wil, zo heeft Willem voors.,zijn vader, geloofd aan Wouter zijn zoon de eerste lichtmis nadien te betalen.
Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts belooft als schuldenaar te betalen aan Willem en Wouter, zijn zonen, die hij verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters, op hem en al zijn goederen, have en erf, nu hebbende etcm te betalen de eerste lichtmis na de dood van eerstgenoemde Willem de som van 135 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, behalve dat dan daaraan gekort zal worden 10 karolus gulden, die de voors. eerstgenoemde Willem beleggen en betalen zal voor Willem en Wouter voors., zijn zonen, in de gewone penningen van de twee brandschatten voor het jaar 42 en 43 door de vijand gedaan.

1545, februari 23

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832