Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1549-14-7940-12r

Gekomen en gestaan is geweest voor schepenen Vranck zoon van wijlen Lambrecht Willem Roelofs, voor hemzelf en mede voor Cornelis zijn broer, waar Vranck voors. door zekere uitkoping met deze gedaan, zich sterk voor maakt en geloofd heeft.
Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers als man van Adriaena en Adriaen zoon van Daniel zoon van wijlen Cornelis Hermans als man van Heijlwig, dochters van wijlen Lambrecht Willem Roelofs voorschreven, en hebben onderling zekere erfdeling gemaakt van zekere erfelijke goederen te weten Huis, Hof, akkerland, weiden en heivelden zoals hen en elk van hen verstorven was van wijlen Lambrecht Willem Roelofs hun vader en schoonvader op de manier als volgt:

Vranck voors. in de naam als boven zal hebben, houden en erfelijk bezitten voor zijn deel en stede, te weten huis, hof, schuur met grond en erfenis daaraan liggende en ook met een stuk erf tot weide liggende, genaamd die Sloprijt, daarnaast en achter aan liggende, zoals deze stede met de Sloprijt gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
die gemeijn straat genaamd die Langhstraet en erfenis van Adriaen en Adriaen beiden boven genoemd en beiden hier afgedeeld een zijde
Erfenis van Adriaen Daniels bovengenoemd, hem tevoren toebehorende, Cornelis Wouters en de erfgenamen van wijlen Gherit Reijner Crillaerts alias Hagaerts en anderen ander zijde
erfenis van Adriaen Daniels hem tevoren toebehorende een einde
van die Sloprijt voors. aan erfenis van Jan Gherit Hermans ander einde.
Nog hiertoe zal hij hebben een stuk land genaamd de achterste Akker gelegen in de parochie en plaats voors. bij de Rodenberch tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Jan Cornelis Beren en Adriaen Peter Zegers hem tevoren toebehorende ander zijde
erfenis van Adriaen Daniels voors., hier afgedeeld een einde
scherp uitgaande op erfenis van Jan Daniel van Boerden ander einde
Op welke stede, te weten huis, hof, schuur met grond en erfenis daaraan liggende met de Sloprijt voors. en ook op het stuk land voors. Adriaen en Adriaen voors., deelsluiden voornoemd, vertegen hebben tot behoef van Vranck bovengenoemd met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte en recht is en Adriaen en Adriaen voornoemd hebben geloofd super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege hun vrouwen voors. daarop komende allemaal af te doen.
Waaruit Vranck zal gelden:
1½ mud rogge erfpacht van 2 mud rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
ca. 1 braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevensdag te betalen.
21 stuivers erfcijns en Kathelijn weduwe van Gherit Hagaerts en haar kinderen te betalen, die te los staan met 19 karolus gulden volgens de brieven, die volgens hun zeggen daarvan zijn.
Nog hiertoe te laten wegen door de voors. Sloprijt diegenen, die men van rechtswege daarover moet laten wegen en ook sHeren schouwen van de waterlaat door en naast de Sloprijt voors. lopende te onderhouden.
Welke pacht, sijnsen en andere kommer voornoemd Vranck voors. gelden, betalen en voldoen zal en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. dit zo te gelden, te betalen en te voldoen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald en ook de voors. 21 stuivers cijns af te lossen met de som voornoemd volgens de brieven, die daarvan zijn, zodat de andere deelsluiden voornoemd, hun goederen en nakomelingen, daarvan nooit meer hinder, kommer noch last hebben noch zullen lijden.
Onder voorwaarden, mocht er voor Vranck voors. op dit zijn deel enige andere kommer met recht komen, hier niet genoemd, dan zullen de deelsluiden als boven die kommer, zo die komt, elkaar helpen dragen en betalen, te weten Vranck voors. voor de helft en Adriaen en Adriaen voors. beiden voor de andere helft, wat ze elkaar als schuldenaars op verbintenis als voor geloofd hebben.

Hiertegen zal Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers in de naam van zijn vrouw hebben, houden en voor zijn deel erfelijk bezitten een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis aan Vranck voors. toebedeeld en hier afgedeeld een zijde
erfenis van Adriaen Daniels voors. ook hier afgedeeld ander zijde
die gemeijn straat die Langhstraet voornoemd een einde
erfenis aan Vranck voors. toebedeeld genaamd die Sloprijt, waar een waterlaat tussen loopt ander einde.
Nog een stuk land groot ca. 1 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche ackeren tussen:
erfenis van Cornelis Wouters een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
erfenis van Wouter Jans ander einde.
Nog hiertoe zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk erf in weide en heide liggende genaamd tVen gelegen in de parochie voors. in die Langhstraet voors. aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters een zijde
erfenis aan Vranck voors. toebedeeld en erfenis van Adriaen Daniels voors. ook hem toebedeeld ander zijde
erfenis van Adriaen Daniels voors. hem toebedeeld een einde
erfenis van Adriaen Peter Zegers voors. hem tevoren toebehorende ander einde.
Op welke 2 stukken land en stuk erf voors. Vranck en Adriaen Daniels in de naam als boven vertegen hebben ten behoeve van Adriaen Peter Zegers voornoemd met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte en recht is, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voor altijd vast en stendig te houden en etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers voors. sHeren schouwen van de waterlaat, boven aangeroerd, zal onderhouden en geloofd heeft super se et bona sua etc. te onderhouden naar oude gewoonte.
Onder voorwaarden, mocht er op dit deel van Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers voornoemd enige andere kommer met recht komen, hier niet genoemd, dan zullen de deelsluiden allen bovengenoemd deze kommer, als die komt elkaar helpen dragen en betalen te weten Vranck voors. voor de ene helft en Adriaen en Adriaen voors. beiden samen voor de andere helft, wat ze elkaar als schuldenaars en op verbintenis als voor geloofd hebben.

Hiertegen zal Adriaen Daniels voors. in de naam van zijn vrouw hebben, houden en erfelijk bezitten voor zijn deel een stuk land genaamd die Crompte gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in die Langhstraet tussen:
erfenis van Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers, hier afgedeeld een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans en van Peter Wouter Vermee met zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk ander zijde
erfenis aan Vranck voors. toebedeeld genaamd die Sloprijt en erfenis van Jan Gherit Hermans een einde
die gemeijn straat genaamd die Langhstraet ander einde.
Nog hiertoe een stuk land genaamd de Achterste acker gelegen in de parochie en plaats voors. bij Rodenberch met een stuk erf tot weide en heide daar op het einde aan liggende genaam t Ven, dit stuk land voors. gelegen tussen:
erfenis van Vranck voors. hier afgedeeld een zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Adriaen Daniels voors. genaamd t Ven hem bij deze deling ten deel gevallen als boven ander einde.
Welk Ven voors. gelegen is aldaar tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen een zijde
erfenis van Kathelijn wed. van Gherit Reijner Crillaerts en haar kinderen ander zijde
erfenis van Cornelis Wouters en Adriaen Peter Zegers, hier afgedeeld een einde
erfenis van dezelfde Adriaen hem tevoren toebehorende en van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde.
Nog hiertoe zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten de helft in een schuur te weten het zuiden einde daarvan staande op het erf van Adriaen Daniels voors. eertijds aan hem door de kinderen van Lambrecht Willem Roelofs, zijn mededelers, bovengenoemd, verkocht en gevest.
Op welke 2 stukken land, het stuk erf en de helft van de schuur voors. Vranck en Adriaen zoon van wijlen Peter Zegers voors. vertegen hebben ten behoeve van Adriaen Daniels voors. met overgeven en afgaan etc. gelovende zoals gewoonte is ut supra, behalve dat Adriaen Daniels voors. daaruit zal betalen een half mud rogge erfpacht in een erfpacht van 2 mud rogge aan de Heilige Geest van Tilburg te betalen en ½ stuiver erfcijns aan Jacop Emmen op sint Thomasdag in Oisterwijk te betalen en daartoe sHeren schouwen van de voors. waterlaat te onderhouden en ook te laten wegen door het voors. stuk erf t Ven genaamd diegenen, die men van rechtswege moet laten wegen.
Welke pacht, cijns en andere kommer voornoemd Adriaen Daniels voors. gelden en betalen zal en zal onderhouden en voldoen en geloofd heeft super se et bona sua etc. te gelden, te betalen, te onderhouden en te voldoen ter plaatse en termijn daartoe gezet, zodat de andere deelsluiden, hun goederen noch hun nakomelingen daarvan nooit meer etc. ut supra.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor Adriaen Daniels voors. op dit zijn deel enige andere kommer zou komen, hier niet genoemd, dan zullen de deelsluiden bovengenoemd deze kommer, als die komt, elkaar helpen dragen en betalen te weten Vranck voors. voor de ene helft en Adriaen en Adriaen voors. beide samen voor de andere helft, wat ze elkaar als schuldenaars op verbintenis als voor beloofd hebben.

1549 september 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832