Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1549-14-7940-15v

Jan en Steven, gebroeders, zonnen?? van wijlen Claeus Steven Reijnen, Mathijske weduwe van Peter Jan Eelkens, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met haar voogd en met haar Jan, Gelden en Joest, gebroeders, zonen van Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., zowel voor henzelf en ook voor Cornelis en Gherit, gebroeders, Heijlwig en Marike de jonge, hun zusters, en voor Jan zoon van wijlen Jan Aerts als man van Marike de oudste zijn vrouw, allen kinderen van wijlen Peter Jan Eelkens en Mathijske voors., waar zij voor instaan en geloofd hebben,
Daniel de weduwe van Denijs Adriaen Mutsaerts dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. ook met haar voogd en met haar Jan de jonge en Laureijs, gebroeders, zonen van wijlen Denijs en Daniel voors., voor henzelf en ook voor Jan de oude, Cornelis, Claeus en Joest, hun broers, en voor Dingen, hun zuster, niet tegenwoordig, waar Daniel haar voogd, Jan de jonge en Laureijs haar zonen voors. zich samen voor sterk gemaakt en geloofd hebben, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten als man van Daniela dochter van wijlen Henrick Jan Vermee, voor henzelf en ook voor Jan en Quirijn, gebroeders, en Cornelia hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jan Vermee voors. en ook voor de kinderen van Jan zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, die deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., allen niet tegenwoordig zijnde, waar Henrick Willem Leijten voors. door kracht van zekere opdracht van het versterf van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, die Henrick voors. van hen daarvan ontvangen had, zich sterk voor gemaakt heeft en geloofd heeft,
Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marijen, voor henzelf en ook voor Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marijen voors., die deze laatstgenoemde Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., en ook voor Ariaenke onmondige dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, die Peter voors. verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar Jan en Cornelis, gebroeders, en Denijs laatstgenoemd samen ook voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen van Cornelis Peter sBeren voornoemd deze Cornelis verwekt en verkregen had bij wijlen Heijlwig zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors.,
Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck voor hemzelf en mede voor de onmondige kinderen van wijlen Claeus zijn broer, daar hij voor instaat en geloofd heeft en Thonis zoon van wijlen Adriaen Werners als momber en de voornoemde Joest als toeziener van de onmondige kinderen van Henrick zoon van wijlen Goessen Embrechts, die deze Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Maes voors., daar ze voor instaan en geloofd hebben, welke kinderen de voors. Claeus Maes verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors.,
Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts door kracht van procuratie, die hij voor schepenen van Oisterwijk ontvangen had van Jan, Peterke en Marike de jongste, broer en zusters, zijn kinderen, en van Goijaert zoon van wijlen Ariaen Huijben als man van Marike de oudtse?? dochter van Jan Willem Mutsaerts voors. waar deze Jan Willem Mutsaerts door kracht van procuratie voor instaat en geloofd heeft, welke kinderen deze Jan voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die Snellaert verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen met de momber van Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia daartoe gekozen,
al deze voornoemde personen hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als man van Peter de jongste, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors., met de brieven en al het recht, met afgaan en vertijen, elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt naast:
erfenis van de weduwe van Jan Bonten met haar kinderen een zijde
erfenis van de kinderen van Aert Goebelen andere zijde
die gemeijn straat beiden einden.
Nog hiertoe elk zijn recht en deel in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit huis, hof met zijn gronden en toebehoren groot ca 1 mudsaet gelegen in de parochie voors. aan die Hasselt voors. naast:
erfenis van de kinderen van Jan sBonten een zijde
erfenis van de kinderen van Aert Goebelen ander zijde
die gemeijn straat beide einden.
Welke 4 lopen en 5 lopen rogge erfpacht voors. Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als schuldenaar geloofd en gevest had aan Claeus Steven Reijnen bovengenoemd, zoals blijkt uit diverse brieven van Tilburg.
De voornoemde personen bij name en in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het eenieder aankleeft in de voors. erfpacht te waren zoals men erfpachten moeten waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

De voornoemde personen en erfgenamen, allen bij name van en in de naam als boven en ook Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts voornoemd als man ut supra behalve alleen Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts met haar kinderen voornoemd, die men hier uit zal laten, en Cornelis voors. als man ut supra in hun plaats zal stellen, hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Daniel weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts, dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke voornoemd, haar tot haar recht van tochten en haar kinderen door dezelve wijlen Denijs uit haar verwekt tot erfrecht te blijven, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar Onze LIve?? Vrouwe dag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Sandsche Acker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die gemeijn acker van Corvel tussen:
erfenis van Gherit Meijnen Henricks de Molner met sommige anderen een zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Henrick Aelwijns ander zijde
erfenis van Bertholomeus vanden Zande een einde
erfenis van Wouter Witten ander einde.
Welk half mud rogge erfpacht eertijds Bertout zoon van Henrick Jan Beren met overgeven erfelijk verkregen had van Peter zoon van wijlen Aert van de Brekelen, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, die daarop gemaakt zijn, volkomen is begrepen, en welk half mud rogge erfpacht voors. de bovengenoemde personen elk tot hun deel aangekomen en verstorven is geweest van wijlen Claeus Steven Reijnen en Jenneke zijn vrouw, hun ouders, en welk half mud rogge erfpacht voors. nu ter tijd betalen de nakomelingen van wijlen Claeus Wouter Goeens. De voornoemde personen bij name en elk in de naam als voor hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het elk aankleeft in de erfpacht voors. te waren zoals etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name in in de naam als boven, niemand uitgezonderd dan alleen Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren met de hunnen voornoemd, hebben wettelijk en erfelijk overgedragen aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren en aan Denijs zoon van wijlen Henrick?? Wouter Marijen voornoemd, en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee, welke kinderen de voors. wijlen Henrick Wouter Marijen als eerste man en de voors. Peter Wouter Vermee als tweede man verwekt en verkregen hadden bij wijlen Anna hun vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voors., samen met de brieven en recht etc., elk hun recht en deel, dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een stuk land genaamd de Berghacker, groot ca 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Hasselt tussen:
erfenis van Peter Jan Meeus een zijde
erfenis van Jan Daniel van Boerden ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren gelegen aldaar tussen:
erfenis van Lambrecht Roelofs een zijde
erfenis van Jan Ghijb Peters ander zijde.
Welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem zoon van Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt volkomen is begrepen en welk half mud rogge erfpacht voors. de personen voornoemd elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, dochter van wijlen Mathijs Roelofs en wat Jenneke voors. aangekomen en verstorven was van wijlen IJda dochter van wijlen Mathijs Roelofs voors. haar zuster. De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zo het hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en verijen altijd vast ens tendig?? te houden etc. Toegevoegd: Traditus Joanni en Cornelis proelibus quondam Cornelii sBeren. ((brieven) overgegeven aan Jan en Cornelis nakomelingen van wijlen Cornelis sBeren).

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en in de naam als boven dempto Stephano et prolubus seu filiabus Snellaerdi filii quondam Joannis Snellen (behalve Steven en de nakomelingen of dochters van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen) hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jenneke, Heijlke, Corneliske en Lucia, gezusters, dochter van Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Marija zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voors. samen met de brieven, zoverre die dit aangaan, en met al het recht met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hen en degenen waar elk zich sterk voor gemaakt heeft toebehoort in een half mud rogge erfelijke pacht uit een heel mud rogge erfelijke pacht elk jaar te betalen op Onze Lieve?? Vrouwe dag Lichtmis in Tilburg te leveren uit een vierde deel dat toebehoorde aan Henrick zoon van wijlen Peter Aernts in ene huis, hof, grond en een stuk land daaraan liggende, groot ca 20 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe beide zijden
die gemeijn straat een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog uit de helft, dat de voors. Henrick zoon van wijlen Peter Aernts toebehoorde in een stuk land groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd de Bockhamer tussen:
die gemeijn straat een zijde
erfenis van Helena weduwe van Marten zoon van wijlen Gherit Peters ander zijde.
Welk mud rogge erfpacht voors. Ghijsbrecht Jan Vermee voor de ene helft en Claeus Steven Reijnen voor de andere helft met overgeven erfelijk verkregen hadden van Adriaen Melis Eelkens als man van Elijsabet dochter van wijlen Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels, zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welk mud rogge erfpacht voors. Goijaert zoon van wijlen Goijaert Hessels gekocht had van Willem zoon van wijlen Engbrecht zoon van wijlen Jan Borchmans en wat Embrecht voors. van Henrick zoon van wijlen Peter Aernts met koop erfelijk verkregen had zoals in schepenbrieven van sHertogenbosch daarop gemaakt volkoem begrepen staat. Welk half mud rogge erfpacht voors. de voornoemde personen elk tot zijn deel aangekomen en verstorven was van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd en van Jenneke diens vrouw.
De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen op hen en al hun goederen etc. elk zijn recht en deel, zo het elk aankleeft, in het half mud rogge voors. te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc.

Die voornoemde personen en erfgenamen allen bij name en in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerstgenoemd, en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts als procuratie hebbende van zijn kinderen voors., hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts ten behoeve van Jan, Peterke en Marieke de jongste, zijn kinderen, en oudste, dochter van dezelfde Jan zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts voors., welke kinderen voors. Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren en erfenis daaraan liggend groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Berckdijck tussen:
erfenis van Adriaen Gherit Maes Aelwijns een zijde
erfenis van Willem Stelaerts ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welke 5 lopen rogge erfpacht voors. Peter zoon van wijlen Willem Leemans als schuldenaar geloofd en gevest had aan Heijlwig dochter van Aert van Aerl.
Nog hiertoe elk het recht en deel, dat hen en degenen, waar elk voor geloofd heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 35 stuivers te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Rijt tussen:
erfenis van Peter Gherit Smolders een zijde en een einde
die gemeijn straat ander zijde
erfenis van Willem Peters ander einde.
Welke cijns voors. Laureijs zoon van wijlen Henrick Weijmers als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen, zoals dat alles in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, volkomen begrepen is, en welke pacht van de 5 lopen rogge voors. Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen verkregen had van Jan Claeus Stevens, haar zoon, en wat Jan voors. aangekomen was van Heijlwig dochter van Aert van Aerl voornoemd.
Welke pacht en cijns voors. elk te los staat te weten de 5 lopen rogge erfpacht met 12 karolus gulden en de voors. 35 stuiver erfcijns met 28 karolusgulden volgend?? inhoud van de brieven, die daarvan zijn.
De voornoemde personen bij name in in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk aankleeft in de pacht en cijns voors. te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen behalve dat de pacht en de cijns voors. te los staan zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen bij name en elk in de naam als boven behalve Jan en Steven, gebroeders allereerst genoemd, en ook behalve Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voor hemzelf en anderszins zo hij voor gekwalificeerd staat hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem Leijten voornoemd, samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, zoals dat gewoonte en recht is, elk het recht en deel, dat hem en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Velthoven tussen:
erfenis van Adriaen Beij een zijde
erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welke 10 lopen rogge erfpacht voors. Laureijs Korstiaens geloofd en gevest had aan Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen zoals blijkt uit brieven van Tilburg en welke pacht voors. te los staat met 25 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben beloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et ona sua etc. elk zijn recht en deel en zoals het elk van hen aankleeft in de voors. erfpacht te waren en dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen, behalve dat deze pacht te los staat zoals voorschreven is.

De voornoemde personen en erfgenamen allen bij name in in de naam als boven behalve Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen, Henrick zoon van wijlen Willem Leijten, voor hemzelf en waar hij voor geloofd heeft, Joest zoon van wijlen Claeus Maes van Oesterwijck met de zijnen en ook behalve Jan zoon van wijlen Willem Mutsaerts in de kwaliteit, zoals hij voor gespecificeerd staat, hebben overgegeven aan Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen met alle brieven en recht met afgaan en vertijen zoals dat gewoonte en recht is, elk hun recht en deel, actie en toezegging, dat hen en elk van hen en degenen, waar elk zich sterk voor gemaakt heeft, toebehoort in een huis, hoeve en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, waar nu ter tijd Jan zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen in en op woont, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
de gemeijn straten beide zijden en een einde
Goijaert Jan Michiels ander einde.
De voornoemde personen bij name en in de naam als boven hebben geloofd als schuldenaars en schuldenaressen super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en evrtijen?? altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie van hunnentwege en vanwege degenen, daar elk van hen zich sterk voor gemaakt heeft, allemaal af te doen.

1549, october 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832