Menu

Documenten

Document R-1550-14-7941-16v

Peter zoon van wijlen Jan Peter Schoenmakers en Aerdt zoon van wijlen Aerdt Vos als man van Willemke dochter van wijlen Jan Peter Schoenmakers voor haarzelf en ook voor Jan, Cornelis en Aerdt, gebroeders, en voor Jan Roeffs als man van Margriet, allen wettige kinderen van wijlen Jan Peter Schoenmakers voornoemd, waar Peter en Aerdt eerstgenoemd door kracht van zekere procuratie, hen voor schepenen van Gestel bij Oisterwijk daarop verleend, zich sterk voor gemaakt en geloofd hebben, welke kinderen deze wijlen Jan Peter Schoenmakers voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van wijlen Peter Borchmans, hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Cornelia dochter van wijlen Henrick Vermee, samen met alle brieven, in zoverre die het derde deel ondergenoemd aangaan, met al het recht, met afgaan en vertijen, een derde deel hen toebehorende in een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt, het gehele huis etc. gelegen nu ter tijd aldaar tussen:
erfenis van Jonkheer Adriaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle een zijde
Marie weduwe van Joest van Ethen met haar kinderen ander zijde
Aerdt Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts een einde
die gemeijn straat ander einde,
van welke grond en erfenis bovengenoemd eertijds Peter zoon van wijlen Willem Borchmans 2 lopensaet daarvan erfelijk gekocht en verkregen had van Wouter Thonis Franssen, voor deze zelf en ook sprtekende?? voor Peter zijn zoon, toendertijd gelegen tussen:
erfenis van Lijsbet vrouw van Denijs Frans en Wouter haar zoon een zijde
erfenis van Heijlwig weduwe van Peter de Cuijper, toen daar tegen gedeeld ander zijde
De andere 2 lopensaet daarvan had Heijlwig de weduwe van Peter de Cuijper voors. met haar kinderen gekocht en verkregen van dezelfde Wouter Thonis Frans voors. in de naam als voor, toendertijd gelegen tussen:
erfenis van Anthonis Frans een zijde
erfenis van Peter Willem Borchmans, daartoen tegen gedeeld ander zijde,
zoals blijkt uit diverse brieven van Tilburg.
Uit welk derde deel voors. Cornelia voors. zal gelden:
het derde deel in een half mud rogge erfpacht aan de erfgenamen en nakomelingen van wijlen Engel Beerten.
het derde deel in ½ oirstuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg.
het derde deel in 4 lopen rogge erfpacht en in 10 stuivers erfcijns aan Laureijs Henrick Zwijsen, welke 4 lopen en 10 stuivers pacht en cijns voorschreven elk te los staan met 9 karolus gulden volgens de 2 losbrieven, die daarvan zijn.
Peter zoon van wijlen Jan Peter Schoenmakers en Aerdt zoon van wijlen Aerdt Vos beiden bovengenoemd hebben geloofd in de naam als boven als schuldenaars super se et bona etc. dit overgeven, opdragen etc. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies van hunnentwege en vanwege hun mede erfgenamen bovengenoemd en ook vanwege wijlen Heijlwig weduwe van Peter de Cuijper, beiden voornoemd en hun kinderen en vanwege al hun nakomelingen daarop komende allemaal af te doen.

1550, juni 16

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832