Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7941-21r

Kond zij eenieder dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers ter ener en Ghijsbrecht natuurlijke zoon van Jan van Ghierl ten anderen zijde en ze hebben een erfruil gedaan van zekere erfelijke goederen zoals hierna volgt. Tengevolge van deze erfruil zal Ghijsbrecht voors. hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd dat Creijenven tussen:
erfenis van Cornelis Jan van Spaendonck en meer anderen een zijde
erfenis van Peter Jan Meeus en meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ook met meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welk huis etc. voors. de voors. Peter zoon van wijlen Peter Zegers gekocht en verkregen had van Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen zoals in brieven van Tilburg. Op welk huis etc. de voors. Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers vertegen heeft ten behoeve van Ghijsbrecht natuurlijke zoon van Jan van Ghierl voornoemd samen met de genoemde brieven en recht etc., met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte en recht is en dezelfde Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers voornoemd heeft geloofd super se et bona sua etc. deze erfruil en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Ghijsbrecht daaruit moet betalen boven de pachten en cijnsen in de voors. brieven benoemd en gegroot 25 stuivers erfcijns aan Jan Pauwels van Boerden, die te los staan met 60 karolus gulden volgens de brieven, die daarvan zijn.

Hiertegen zal Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers voors. hebben, houden en erfelijk bezitten 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in een jaarlijkse en erflijke pacht van ½ mud rogge te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk akkerland genaamd Hagers Acker, groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Tetenbraeck tussen:
erfenis van Jan vander Meer een zijde
erfenis van Aleijdt weduwe van Aerdt Hermans met haar kinderen en Peter de Bont ander zijde
een waterlaat een einde
erfenis van Jan de Bont ander einde.
Welke pacht van 1 mud rogge voors. eertijds Mathijs zoon van wijlen Jan Roelofs wettelijk en erfelijk verkocht had aan Jan zoon van wijlen Wouter Gheenkens, zoals in brieven van sHertogenbosch en welke 4 lopen rogge erfpacht voors. Ghijsbrecht voornoemd bij overgeven erfelijk verkregen had van Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, zijn vader, en die Jan zijn vader voors. erfelijk verkregen had van Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels en die Henrick voors. verkregen had en hem toegekomen was in een erfruil gedaan met Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters, zoals dat ook in diverse brieven van Tilburg.
Welke 4 lopen rogge erfpacht voors. nu ter tijd betaalt Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten, zoals hij zeide.
Op welke 4 lopen rogge erfpacht Ghijsbrecht natuurlijk zoon van Jan van Ghierl bovengenoemd vertegen heeft ten behoeve van Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers voornoemd samen ook met alle genoemde brieven en recht, met overgeven en afgaan, zoals dat gewoonte en recht is, gelovende als schuldenaar op zich en al zijn goederen, die hij nu heeft en etc., deze erfruil en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.

1554, februari 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832