Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1551-14-7941-80v

Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Jenneke dochter van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen, zijn zwager, met afgaan en vertijen, de helft hem toebehorende in een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in alle grootte als deze helft voors. gelegen is en Daniel voors. toebehoort in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan het Creijenven het gehele huis etc. aldaar tussen:
erfenis van Jan Jan Sijmonszoon een zijde
erfenis van de kinderen van Sijmon Jan Sijmons ander zijde
voor aan die gemeijn straat een einde
erfenis van Gherit Adriaen Jan Meeus ander einde.
Nog hiertoe de helft hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. over de straat aldaar, het gehele stuk land voors. groot ca 5 lopensaet of zo groot en klein als het daar gelegen is tussen:
erfenis van Daniel verkoper voors. een zijde
die gemeijn straat aldaar ander zijde
erfenis van Cornelis Jan van Spaendonck een einde
erfenis van Dingen weduwe van Gherit Henrick Beijkens met haar kinderen ander einde,
zoals hij zeide.
Daniel verkoper voors. heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. te waren zoals gebrui kelijk behalve dat Peter koper voors. daaruit moet betalen de helft in 25 lopen rogge erfpacht, 24 lopen daarvan aan de nakomelingen van wijlen Gherit Jan Wouters en 1 lopen daarvan aan de rector van sint Katharina altaar in de kerk van Tilburg. Uit de helft van het stuk land voors. een stuiver erf grondcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
Daniel verkoper heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies daar meer op komende allemaal af te doen.

1551, maart 23

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832