Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1552-14-7942-83v

Hebben wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen, op de wijze van erfdeling en erfscheiding:
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd nog als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voornoemd voor instonden en geloofden, ook voor een derde deel de kinderen van wijlen Henrick voors. toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Peter Wouter Vermee een zijde en einde
erfenis van de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voornoemd, hiervan afgedeeld ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Truijen Acker gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis van Peter Wouter Vermee voors. een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Henrick en Anna voornoemd, hiervan afgedeeld ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
de voornoemde Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Driesacker groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve aldaar tussen:
erfenis van (niet genoemd) zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Henrick en Anna voornoemd ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
de voors. Langhstraet ander einde.
Nog hiertoe een stuk erf nu ter tijd in land, weide en in een ven dar achter aan liggende, gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Adriaen Peter Zegers een zijde
erfenis van Jan Daniel van Boerden ander zijde
erfenis van Vranck Lermmen Willems een einde
die voors. Langhstraet ander einde.
Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven boven genoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Cornelis eerstgenoemd één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel in het huis etc. en in de andere percelen voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele huis etc. en uit de andere percelen van erven voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen:
1mud rogge erfpacht aan Joest van Iersel van Oisterwijk en in Tilburg te leveren.
ca 3 stuivers min 1 oirtstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg op sint Stevensdag te betalen.
Nog ca. 30 stuivers erfcijns aan Laureijs Henrick Zwijsen, te los staande volgens de losbrief, die daarvan is, zoals ze zeiden.
Ook 'sHeren schouwen van de waterlaat lopende aan het voors. huis etc. te onderhouden naar oude gewoonte.
Verder hebben Cornelis, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen, elk tot zijn deel toe.

Hebben wettelijk en erfelijk op de wijze van erfdeling en erfscheiding overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren, hun broer en oom, met afgaan en vertijen:
Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren een derde deel hem toebehorende en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als oom en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voornoemd, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, ook één derde deel aan de kinderen van wijlen Henrick voors. samen toebehorende in een stuk land genaamd deels de Driesacker en deels de Valenacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als die aan elkaar gelegen zijn aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Gherit Hermans en de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voornoemd met nog meer anderen een zijde
erfenis van Jan Jan Eelkens en Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd en Michiel Gherit Jan Wouters ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
de Langhstraet aldaar ander einde
Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel, te weten Jan voors. één derde deel en Denijs, Cornelis en Steven voors. in de naam als voor samen ook één derde deel van het stuk land voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voors. uit het gehele stuk land voors. moet betalen en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. daaruit te betalen 6 lopen rogge erfpacht aan Wijtman Korstiaen van Gorp.
Jan, Denijs, Cornelis en Steven bovengenoemd hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies daarop komende elk tot zijn deel toe allemaal voor hem af te doen.

Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren hebben op de wijze van erfdeling en erfscheiding wettelijk overgegeven en opgedragen aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Steven zoon van wijlen Claeus steven Reijnen als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met afgaan en vertijen, elk het derde deel hen toebehorende in een huis en hof met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende groot ca. 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en een einde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog in een stuk van ca. 4 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd een zijde
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
die Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land van ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats laatstgenoemd tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
de voors. Langhstraet ander einde.
Nog hiertoe een stuk land van ca. 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd een zijde en einde
erfenis van de kinderen van wijlen Wouter Peter Zegers ander zijde
de gemeijnt van Tilburg ander einde,
zoals ze zeiden.
Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel in het huis etc. en in de andere percelen bovengenoemd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. daaruit moeten betalen:
12 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
ca. 1 braspenning erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
3 penningen Hollands erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg.
Daartoe sHeren schouwen van de waterlaat achter aan het huis etc. lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pacht, cijnsen en schouwen voors. de kinderen van wijlen Henrick voornoemd zo zullen betalen en onderhouden en Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis Wouters als momber en Steven voors. als toeziener hebben geloofd voor Jan en Heijlke voors. als schuldenaars super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, dat er Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd en hun goederen daarvan ongelast zijn en blijven.
Jan en Cornelis, gebroeders voors., hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere (kommer) en calangies daarop komende tot hun derde deel voors. voor hen allemaal af te doen.

Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien met Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien, zijn oom en momber, en Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen als zijn toeziener en dezelfde Cornelis voors. nog als om en momber en Steven voors. als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Steven voors. als momber en toeziener voor instonden en geloofden, welke kinderen wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren, met Peter zoon van wijlen Wouter Vermee in de naam en vanwege Ariaenke zijn wettige dochter, die hij als 2de man verwekt en verkregen had bij dezelfde wijlen Anna zijn vrouw, waar Peter voors. zich ook sterk voor maakte en geloofde, hebben overgegeven aan Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met alle brieven en recht met afgaan en vertijen, het recht en deel, dat de voornoemde kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien en Araenke dochter van Peter zoon van wijlen Wouter Vermee voorschreven toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag purificatio (lichtmis) uit een stuk land genaamd de Berchacker, groot ca. 2½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
erfenis van Peter Jan Meeus een zijde
erfenis van Jan Daniel van Boerden ander zijde en een einde
Item nog uit een huis, hoeve met zijn grond en toebehoren gelegen aldaar tussen:
erfenis van Lambrecht Roelofs een zijde
erfenis van Jan Ghijb Peters ander zijde
Welk half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht voors. Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis sBeren en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariens voors. ten behoeve van hem en ook ten behoeve van Jan en Heijlke, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. en ook ten behoeve van Ariaenke dochter van Peter Wouter Vermee voornoemd erfelijk met overgeven verkregen hadden tegen hun mede erfgenamen van wijlen Jenneke weduwe van Claeus Steven Reijnen en welk half mud rogge erfpacht voors. eertijds Willem Lambrecht Jan Roelofs als schuldenaar geloofd en gevest had aan IJda, dochter van wijlen Mathijs Roelofs, pro-ut patet in diversis literis de Tilborch (zoals blijkt uit verscheidene brieven van Tilburg).
Denijs, Cornelis, Steven en Peter allen voornoemd hebben geloofd elk in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege, diegenen, waar elk voor geloofd heeft, voor hen allemaal af te doen.

1552, maart 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832