Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1552-14-7943-13r

Peter Steven Willems als man en momber, van Gherit dochter van wijlen Goijaert Aert Goijaerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Corneliske dochter van wijlen Goijaert Aert Goijaerts, zijn schoonzuster, samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, de helft hem toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en in de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, in alle grootte zoals dat huis etc. gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Henricks een zijde en einde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Welk huis etc. Goijaert zoon van wijlen Aert Goijaerts voornoemd gekocht had van Cornelis zoon van wijlen Gherit Hermans ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt in brieven van Tilburg) en de helft van het huis etc. voors. was Peter voors. als man en momber van zijn huisvrouw aangekomen en verstorven van wijlen Goijaert, haar vader voornoemd, zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege zijn huisvrouw en ook van wijlen Goijaert Aert Goijaerts voors. daarop komende allemaal voor hem af te doen.

Corneliske dochter van wijlen Goijaert Aert Goijaerts met haar voogd en Peter Steven Willems als man en momber van Gherit dochter van wijlen Goijaert voors., welke kinderen wijlen Goijaert voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Kathelijn diens vrouw, dochter van Gherit Jan Wouter Rode Gherits, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Bastiaen zoon van wijlen Goijaert Jan Smitten een vijfde deel hen toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 17 lopen rogge in de maat van Tilburg te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een stuk erf groot een weinig meer of minder ongeveer dan 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Westtilburg ter plaatse genaamd Kreijenven tussen:
erfenis van Laureijs Mutsaerts en erfenis van Aert genaamd Beren en Jan zijn broer een zijde
erfenis van Aleijt genaamd van Maerle en Gherit genaamd Sijmons diens neef ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Amelis genaamd Walravens ander einde.
Welke pacht voors. Jan zoon van wijlen Claeus Rode Gherits als schuldenaar geloofd en gevest had aan Jan zoon van wijlen Wouter Rode Gherits, te betalen.
Nog hiertoe een vijfde deel ook hen toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge in de maat van 'sHertogenbosch, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit ca. een half lopensaet land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
erfenis van Mathijs genaamd Roelofs een zijde
erfenis van Aert genaamd Henrick Daniels ander zijde.
Item uit 1 lopensaet land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Stertshoeve.
Item uit een halve bunder beemd gelegen in de parochie voors. genaamd in die Hoeven.
Welke pacht van de half mud rogge voors. Jan zoon van wijlen Wouter Roijde Gherits gekocht had van Aert zoon van wijlen Roelof genaamd Henricks pro ut hec omnia plenius in diversis literis de Buscodici (zoals dit alles uitvoeriger in verscheidene brieven van 'sHertogenbosch) en welk vijfde deel in de voors. twee erfpachten Corneliske en Peter haar zwager als man en momber van zijn huisvrouw voornoemd aangekomen en verstoren was van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Gherit Jan Wouter rode Gherits, hun moeder en schoonmoeder voornoemd, en wat Kathelijn voors. aangekomen en verstorven was van wijlen haar vader voors. en de voors. Gherit haar vader was de voors. erfpacht aangekomen en verstorven van Jan Wouter Rode Gherits, zijn vader voornoemd, zoals ze zeiden.
Ze verkopen die samen met de voornoemde brieven en het recht, in zoverre die dat aangaan, samen ook met 3 lopen rogge van het vijfde deel in de voors. erfpachten te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en ook dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc.

1552, juni 13

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832