Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1552-14-7943-17r

Willem zoon van wijlen Willem Willem Mutsaerts, die wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts voors. zijn vader verwekt en verkregen had bij wijlen Barbara, zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Henrick Claeus Wouters heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar hij zeide zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom, om met recht van naarderschap te lossen en te kwijten het versterf en al het recht en deel, dat Jan zoon van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, zijn broer, aangekomen en verstorven was van wijlen Barbara voornoemd, zijn moeder, en nog zou mogen aankomen en versterven van Willem voors. zijn vader, in alle erfelijke goederen, te weten in het bijzonder in een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 12 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg aan die Steenen Camer, waar de voors. Willem placht te wonen.
Nog in een stuk erf in weide en heide liggende genaamd de Heilige Geest, gelegen in de Stockhasseltschestraet en in een stuk beemd gelegen onder Gilze in de Ghilze Vucht. Daartoe ook al het versterf en recht van versterven, dat dezelfde Jan, zijn broer bovengenoemd, aangekomen en verstorven mag zijn van zijn of bevonden mogen worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of droge, niets daarin uitgezonderd, welk versterf, recht en deel Jan voors. aangekomen en verstorven was van zijn moeder voors. en nog versterven zal van Willem voors. zijn vader en ook het versterf en recht aangekomen en verstorven van wijlen Lijsbet voors. zijn grootmoeder, wat dezelfde Jan voors. tesamen verkocht en gevest had aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, zijn vader voors., zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Verder heeft Willem zoon van wijlen Willem Willem Mutsaerts voors. en broer van Jan voors. geboden en geloofd daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe schuldig is te doen en dat te doen tot alle tijd, als hij het van rechtswege zal moeten doen, zonder arglist.

Dezelfde Willem zoon van wijlen Willem Willem Mutsaerts, die wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, zijn vader, verwekt had ut supra, heeft ook ontnaarderd en geboden zijn blijkende penning ut supra alzulk versterf en al het recht en deel, dat Wouter zoon van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, zijn broer, aangekomen en verstorven was etc. alles ut supra proximis de Joanne sriptis (als boven in het voorgaande schrijven over Jan) en welk versterf, recht en deel voors. deze Wouter voors. ook samen verkocht en gevest had aan Willem voors. zijn vader pro ut etiam in literis de Tilborch de anno XVcLI, fol 63 (zoals ook in brieven van Tilburg in het jaar 1551, fol 63).
Verder heeft Willem de zoon van wijlen Willem Willem Mutsaerts voors. en broer van Wouter voors. geboden en geloofd alles daartoe te doen etc. omnia ut supra (alles als boven).
Fiat litera et extendatur in forma ut supra.
(Er moet een brief gemaakt worden en deze moet uitgebreid worden in de vorm als boven).

Dezelfde Willem voors. heeft deze 2 naarderschappen, versterven, rechten en delen voors. pro ut supra duabus proximis literis (zoals boven in de twee voorgaande brieven) overgegeven en getransporteerd aan Peter zoon van wijlen Jan van Ghestel, zijn oom, sumul cum dictis et alijs omnibus literis et iure etc. promittens super se et bona sua etc. (samen met de genoemde en alle andere brieven en recht etc. belovende op zich en al zijn goederen etc.) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af etc.
Fiant litere pro ut moris ets (Er moeten brieven gemaakt worden zoals gebruikelijk is).

1552, juli 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832