Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7943-111v

Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters weduwnaar van Elijsabet dochter van wijlen Andries Henricks, uit kracht en macht hem gegeven en verleend in een testament, door hem en Elijsabet zijn huisvrouw toen die leefde, eendrachtig voor schepenen van Tilburg gemaakt, heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Zwaenke, dochter van de voors. Cornelis en Elijsabet, en dat in de plaats en ter recompensatie van al het huwelijksgoed, dat de voornoemde Cornelis aan zijn andere kinderen gegeven heeft en wat Zwaentje voors. tot nog toe niet gehad heeft, een jaarlijkse en erfelijk pacht van 1 mud rogge te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk land genaamd de Willich Acker, groot ca 7 ½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt in die Hasseltsche Ackeren tussen:
een gemeijn gebuur akkerweg en de erfenis van Wouter Jans een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen en Cornelis Cornelis Wouters met nog anderen ander zijde
erfenis van Willem Veramelvoirt met zijn kinderen een einde
erfenis van Wouter Jans voors., Henrick Cornelis Heijnen en Michiel Gherit Jans met zijn kinderen ander einde,
zoals hij zeide. Cornelis voors. heeft verder geloofd uit kracht als boven super se et bona sua etc. te waren zoals gebruikelijk en het voors. stuk land altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende voor haar allemaal af te doen, onder voorwaarde echter, dat de voornoemde Cornelis geloven en zijn nakomelingen de voors. erfpacht zullen mogen aflossen en hun goederen daarvan vrijen altijd met lichtmis met 70 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarpacht en achterstel, wat dan ten achter en onbetaald staat, zonder arglist.

1553, maart 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832