Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7943-115v

Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voor hemzelf en Cornelis zoon van wijlen Wouter Goeens als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Jan als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, welke kinderen voors. Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis sBeren en ze hebben van de erfelijke goederen, cijnsen en pachten, hen aangekomen en verstorven van hun vader en moeder voors., een zekere erfdeling en erfscheiding gemaakt als hierna volgt.

Zo zal Denijs voors. erfelijk hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stedeke te weten huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en einde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhestraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
die Langhstraet voors. ander einde,
zoals ze zeiden.
Item nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers, die Steven zoon van wijlen Claeus Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBerens als toeziener van Denijs en Jan, gebroeders, en Heijlke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd en welke cijns te los staat met 50 karolus gulden volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge in een erfpacht van een half mud rogge, welke erfpacht van dat half mud rogge eertijds Matheus vanden Oudenhoven placht te betalen en nu zijn kinderen, ook volgens schepenbrieven, die daarvan zijn.
Op welk huis, hof, erfenis daaraan liggende, stuk land en op de cijns en pacht voors. de voornoemde Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van de onvolwassen kinderen voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Denijs voornoemd samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, promittentes ut debitores principales super se et bona sua etc. (Gelovende als voornaamste schuldenars op zich en op hun goederen etc.) deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onvolwassen kinde-ren voors. te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende alle-maal af te doen, behalve dat Denijs voors. daaruit moet betalen:
12 lopen rogge erfpacht en ca. 3 hollandse penningen erfcijns aan de Tafelen van de Heilige Geest in Tilburg.
ca. 1 braspenning erfgrondcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen.
Welke pacht en cijnsen voors. Denijs voors. zo zal betalen en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor de voornoemde Jan en Heijlke daar nooit meer hinder, kommer of last van komen zal.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor Denijs voors. op dit deel enige andere kommer of last met recht zou komen, die voor niet genoemd is, of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat zij deelslieden voornoemd die kommer of last, als die komt, en die ontwaarding elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar in de naam en op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist.
Schepenen Berijs en Ghijben.

Hiertegen zal de voors. Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk land genaamd de Vale Acker, groot ca. 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde en einde
erfenis van de weduwe met de kinderen van wijlen Wouter Peter Zegers ander zijde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 rijnsgulden, die Cornelis Peter Mutsaerts schuldig is en eertijds als schuldenaar geloofd heeft gehad aan Lambrecht Aert Willems en welke cijns voors. de voors. wijlen Henrick Wouter Goeens erfelijk verkregen had van Adriaena weduwe van Lambrecht Aert Willems voors., zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen, en welke cijns voors. te los staat volgens de losbrief, die daarvan is, zoals hij zeide.
Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Heijlke voors. vertegen hebben ten behoeve van Jan zoon van wijlen Wouter Goeens voorschr. samen en op de voorschr. schepenbrieven en al het recht hen enigszins daarin toebehorende, met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte is, gelovende in de naam als boven en als schuldenars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voorschr. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van hunnentwege daarrop komende voor hem allemaal af te doen.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor de voorschr. Jan zoon van wijlen Henrick voors. op dit zijn deel enige kommer of last zou komen of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat de deelsluiden voornoemd die kommer of last, als die komt, en de ontwaarding voors. elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar etc. ut supra.

Hiertegen zal Heijlke voors. hebben, houden etc. een stuk land genaamd Truijen Acker, groot ca. 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt aan die Langhstraet tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voornoemd een zijde
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
de voors. Langhstraet ander einde.
Nog hiertoe zal ze hebben, houden en erfelijk bezitten de helft in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 rijnsgulden, welke helft van de cijns voors. Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs schuldig is te betalen en welke hele cijns voors. eertijds Henrick zoon van wijlen Wouter Goeens en Jan zoon van wijlen Ariaen Roelofs voorschr. als schuldenaars geloofd en gevest hadden aan Peter Peter voors. de helft, te weten die men heft op Jan Ariaen Roelofs voornoemd, overgegeven en opgedragen had aan de voornoemde kinderen van Henrick zijn broer voors. en de andere helft had Peter voors. aan hem laten lossen zoals dat deels in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen begrepen staat, en ook deels zoals ze zeiden.
Op welk stuk land en cijns voors. Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Heijlke dochter van wijlen Henrick voors. samen met de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, gelovende alles als boven en alle kommer en calangies van hunnentwege etc.
Met voorwaarden hierbij, als er voor de voors. Heijlke op dit haar deel enige kommer etc., alles als boven.

Denijs voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca. 3 vierdevaetsaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en einde
erfenis van Jan Cornelis sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca. 2½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voorschreven in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
die Langhstraet voors. ander einde
zoals ze zeiden.
Et promistit warandiam more solito (En hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
In margine: Gelost anno 58 dus vervallen.

Te mogen lossen altijd met Lichtmis met 55 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achtestel behalve dat met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met Lichtmis daarna de voors. los zal willen doen.
Notum dat in het uitmaken van deze de momber en toeziener in de voorgaande contracten genoemd hierin verhaald zullen worden, dat ze in de naam van Jan voors. de voors. los gegeven hebben etc.

1553, maart 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832