Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7944-60v

Jan zoon van wijlen Jan Jan Zomers, Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen als man en momber van zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan Zomers voorschr., zowel voor henzelf en Denijs zoon van wijlen Jan Reijnkens als momber en de eerstgenoemde Jan ook als toeziener van Jan en Kathelijn, broer en zuster, onvolwassen kinderen van Wouter zoon van wijlen Jan Reijnkens, die de voors. Wouter verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Jan Zomers voorschr., waar zij als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Peter Huijb Smitten, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof, met de grond en erfenis daaraan liggende, hen toebehorende, in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Aert Jan Ghenen ander zijde en ook een einde
die gemeijn straat ander einde,
welk huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende voorschr. Jan zoon van wijlen Jan Zomers voornoemd gekocht en verkregen had van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt in brieven van Tilburg) en dit huis, hof, grond en erfenis voorschr. was aan de zoon van wijlen Jan Zomers, hun vader, schoonvader en grootvader, zoals ze zeiden.
De verkopers in deze bovengenoemd hebben geloofd in de naam als voor als schuldenaars super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege Jan zoon van wijlen Jan Zomers, hun vader, schoonvader en grootvader voors., daarop komende etc.

1554, maart 15

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832