Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7945-33r

Kond zij eenieder, dat gekomen zijn voor schepenen ondergeschreven (Meijnaerts, Reijnbouts en Ghierl) Jan Cornelis Jan Wouters als man en momber van Henricka en Peter Gherit Gherit Reijnen als man en momber van Cornelia, dochters van wijlen Adriaen Michiel Roelofs, door deze Adriaen en Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Aert de Bont, verwekt en ze hebben van de erfelijke goederen hen aangekomen en verstorven van de voors. wijlen Adriaen hun schoonvader en waarin Heijlwich voors. hun schoonmoeder onlangs haar tocht en recht afgegaan heeft, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt, zoals hierna volgt:

Tengevolge van deze erfdeling zo zal de voors. Jan als man en momber van Henricka zijn huisvrouw voors. hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca. 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Herman Jan Gherit Hermans een zijde
erfenis van Peter Gherit Gherit Reijnen voors., dat hiertegen gedeeld is, en nog anderen ander zijde
die gemeijn straten beide einden.
Nog hiertoe een stuk land groot ca. 7 lopensaet gelegen in de parochie voorschr. ter plaatse genaamd in die Tetenbraeck aldaar tussen:
erfenis van Daniel Gherit Hermans een zijde en een einde
erfenis van Peter Gherit Reijnen voors. hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van PeterJan Adriaen Smolders en nog anderen ander einde.
Nog hiertoe een stuk erf in land, heide en weide liggende genaamd het Venne in alle grootte als dat gelegen is in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van jonker Adriaen van Malsen een zijde
erfenis van Peter Peter Gherit Reijnen voors., hiertegen gedeeld, waar echter een gemeijne waterlaat tussen door loopt ander zijde
de gemeijnt van Tilburg genaamd 'tGoerke een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk land groot ca. 1 lopensaet en 7 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Schijve op die Hoghe Zoeije tussen:
erfenis van Goijaert Jan Michiels een zijde
erfenis van Peter Gherits voors. dat hiertegen gedeeld is ander zijde
erfenis van Bertolomeus Thonis de Cremer een einde
erfenis van Laureijs Henrick Lemmens ander einde.
Nog hiertoe een stuk beemd groot ca. ...(niet ingevuld) genaamd die Heijninge gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Dalem tussen:
erfenis van de erfgenamen van Steven Claeus Stevens een zijde en einde
erfenis van het Godshuis van Tongerlo ander zijde
de stroom genaamd die Leije aldaar ander einde.
Nog hiertoe een stuk beemd genaamd 't Hornincxke gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hornicxkens tussen:
erfenis van de erfgenamen van Laureijs Zwijsen een zijde
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerlo een einde
erfenis van de erfgenamen van Willem Stelaerts ander einde.
Nog hiertoe een stuk beemd genaamd de Gestelman gelegen in het Ghilsche Broeck tussen:
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg een zijde
erfenis toebehorende aan enkelen in het land van Breda ander zijde en een einde
erfenis van Jan Huijbrecht Ansems ander einde.
Item nog zal de voors. Jan hebben, houden en erfelijk bezitten 12 lopen rogge erfpacht uit 1 mud rogge, welke 12 lopen rogge erfpacht voors. men jaarlijks heft op Cornelis Jan Reijnen en zijn gronden gelegen aan de Stockhasselt.
Nog hiertoe een half mud rogge erfpacht, wat men jaarlijks heft en beurt op Henrick Cornelis Heijnen en zijn gronden gelegen aan die Hasselt.
Nog hiertoe de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 21 lopen rogge te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit zekere onderpanden gelegen aan de Berckdijck, welke pacht eertijds Peter Willem Leemans placht te betalen en nu Jan Goijaert van Nerven zijn schoonzoon, naar inhoud van de brieven, die daarvan zijn zoals ze zeiden.
Op welk huis, hof, grond, erfenissen en erfpachten alle voornoemd Peter Peter Gherit Reijnen als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw voornoemd vertegen heeft ten behoeve van Jan Cornelis Wouters zijn zwager voors. samen met en op alle schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan gewag maken, en op al het recht, dat hem daarin enigszins toebehoort, met overgeven en afgaan zoals daartoe behoort, gelovende als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, aan Jan voors. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder einig wederzeggen en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen. Behalve dat Jan voors. daaruit, te weten uit het huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende moet betalen:
½ Mud rogge erfpacht aan het klooster van de Cauwewater buiten den Bosch te betalen.
Daartoe de helft in 21 lopen rogge erfpacht aan Jan van Ghierl met zijn kinderen te betalen.
Nog ½ mud rogge erfpacht in een erfpacht van 1 mud rogge in de maat van den Bosch en in den Bosch te leveren uit het Ven voors. aan Dierck Aerts aldaar te betalen.
Nog ca. 3 oirtstuiver erfcijns uit het stuk land in de Tetenbraeck gelegen aan de Heer van Tilburg te betalen.
Nog uit het Hornicxke voors. 3 stuivers min 1 oirtstuiver erfcijns aan de Abt van Tongerlo.
Nog 1 stuiver erfcijns uit de beemd genaamd de Gestelman voors. aan enkelen in Breda te betalen.
Nog dat hij zal laten wegen over het stuk land in de Tetenbraeck voors. gelegen, de andere 7 lopensaet land daarnaast gelegen en aan Peter voors. in diens deelbrief toebedeeld, en ook nog aan anderen, die daar van rechtswege weg over hebben en dat met behemelde beesten en op behoorlijke manier.
Ook moet hij 'sHeren schouwen onderhouden daar en zoals men die naar gewoonte moet onderhouden.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voornoemd Jan voors. zo zal betalen, dragen en onderhouden en als schuldenaar super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.) geloofd heeft die zo te betalen, te dragen en te onderhouden ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor Peter voors. op hem noch op zijn goederen hiertegen gedeeld, noch ook voor zijn nakomelingen daarvan nooit meer hinder, kommer of last van komen zal en alle kommer en calangies voor hem daarvan komende geheel af te doen met voorwaarden hierbij, mocht er voor de voornoemde Jan op dit zijn deel enige andere kommer of last met rechte komen, voor niet genoemd, dan zullen zij deelslieden voornoemd deze kommer en last, als die komt elkaar gelijk helpen dragen en betalen, wat ze elkaar op verbintenis als voor zo geloofd hebben, zonder arglist.

Hiertegen zal Peter voors. als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw voornoemd hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stuk erf in weide en land liggende met een schuur daarop staande groot ca. 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
de stede en erfenis aan de voors. Jan Cornelis Wouters toebedeeld en afgepaald een zijde
erfenis van Cornelis Wouters voors. en de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
erfenis van dezelfde Cornelis Wouters voors. een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk land groot ca. 7 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Tetenbraeck tussen:
erfenis van Jan Cornelis Wouters voors. hiervan afgedeeld een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen en Peter Jan Adriaen Smolders ander zijde
en ook dezelfde Peter Jan Adriaen Smolders een einde
erfenis van Jan Daniel van Boerden ander einde.
Nog hiertoe een stuk erf in land, weide en heide liggende genaamd 't Ven in alle grootte als dat gelegen is in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Jan Cornelis Wouters voors., hier afgedeeld, waar gedeeltelijk een waterlaat tussen door loopt een zijde
erfenis van Aert Jan Ghenen ander zijde
de gemeijnt van Tilburg genaamd 't Goerke een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe 2 stukjes land samen groot ca. 1 lopensaet en 7 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Schijve op die Hoghe Zoeije, het ene stukje aldaar gelegen tussen:
erfenis van Jan Cornelis Wouters voors., hiervan afgedeeld een zijde
erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Lemmens een einde
erfenis van Bertolomeus Anthonis de Coman ander einde.
Het andere stukje gelegen aldaar tussen;
erfenis van Laureijs Aert Lensen een zijde
erfenis van Jan Gast vanden Bosch ander zijde en een einde
erfenis van Bertolomeus Anthonis voornoemd ander einde.
Nog hiertoe een stuk erf in weide en heide liggende genaamd de Bijster in alle grootte als dat gelegen is in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan d'Oude Dreijboom tussen:
erfenis van Goijaert Jan Michiels een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde
erfenis van Heer Jan Boon, priester ander einde.
Nog hiertoe een stuk beemd groot ca. 1 bunder gelegen in de parochie en plaats laatstgenoemd tussen:
erfenis van Claeus van Spaendonck een zijde
erfenis van Daniel Cornelis Hermans ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
de stroom genaamd de Leije aldaar ander einde.
Nog hiertoe zal deze Peter in de naam van zijn huisvrouw voors. hebben, houden en erfelijk bezitten een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen jaarlijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, wat eertijds de kinderen van wijlen Peter Mutsaerts geloofd en gevest hebben gehad aan Adriaen Michiel Roelofs voornoemd uit zekere onderpanden gelegen in die Stockhasselt en wat nu ter tijd betaalt Cornelis zoon van wijlen Peter Mutsaerts.
Nog hiertoe een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit zekere onderpanden gelegen aan die Rijt, wat nu ter tijd betaalt Willem Peter Willems.
Nog hiertoe de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 21 lopen rogge te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit zekere onderpanden gelegen aan de Berckdijck, welke pacht eertijds Peter Willem Leemans placht te betalen en nu Jan Goijaert van Nerven zijn schoonzoon, alles naar inhoud van de schepenbrieven, die daarvan zijn, zoals ze zeiden.
Op welk stuk erf met de schuur en de ander percelen van erven en erfpachten voornoemd Jan Cornelis Wouter Jan Wouters als man en momber van Henrick voors. vertegen heeft ten behoeve van Peter Gherit Gherit Reijnen zijn zwager samen met en op alle schepenbrieven en voorwaarden etc. pro ut supra (zoals boven) gelovende op alle manieren ut supra Petrus fecit (zoals hierboven Peter gedaan heeft), behalve dat Peter voors. daaruit moet betalen, te weten uit het eerste stuk erf in weide en land gelegen met de schuur daarop de helft in 21 lopen rogge erfpacht aan Jan van Ghierl met zijn kinderen.
Uit het Venne voors. ½ mud rogge erfpacht in een erfpacht van 1 mud rogge in de maat van den Bosch en in den Bosch te leveren aan Dierck Aerts aldaar.
Nog hiertoe de voors. bunder beemd aan de Oude Dreijboom gelegen het derde deel in 9 stuivers min 1 oirtstuiver erfcijns aan de heer van Tilburg.
Nog dat hij zal laten wegen het achterste eind van het Venne voors. aan Jan voorschr. toebedeeld, over de waterlaat aldaar lopende en ook elkaar te laten wegen over de erven in die Schijve voors. gelegen met behemelde beesten op behoorlijke wijze en daartoe 'sHeren schouwen daar en zoals men die schuldig is te onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pachten, cijns en ander kommer en last voornoemd Peter voors. zo zal betalen, dragen en onderhouden en geloofd heeft als schuldenaar super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.) die zo te betalen etc. alles ut supra.
Met voorwaarden hierbij als voor Peter voornoemd op dit deel etc.

1554, december 28

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832