Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1555-14-7946-97v

Kond zij eenieder, daar Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters, weduwnaar van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Andries Sprengers, zijn tocht en al het recht, wat hij had en bezat in het vierde deel van alle goederen, havelijk zowel als erfelijk, die hij nu ter tijd en tijdens het leven van zijn huisvrouw voornoemd samen met haar bezat, welk vierdedeel in de voors. goederen na zijn dood zouden hebben mogen gaan en succederen op Andries zijn zoon, hoedanig deze goederen mogen zijn of bevonden zullen mogen worden binnen de parochie van Tilburg en ook buiten die parochie voors., niets daarin uitgezonderd, deze heden ten dage wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen had aan de voornoemde Andries, zijn zoon, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen, zo is voor schepenen ondergeschreven gestaan de zelfde Andries voors. en hij heeft het voors. vierdedeel in die goederen voors. in handen gesteld, overgegeven en opgedragen aan Jan en Cornelis, zonen van Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters voors., zijn broers, en dat om daarmee te verhalen en te innen alle schulden en penningen, die Jan en Cornelis zijn broers voors., voor hem Andries voors. aan diverse personen, zoals deze Andries voors. zelf bekende, belegd, voorgeschoten en betaald hebben en nog meer in de toekomst zullen mogen beleggen, voorschieten en betalen, met afgaan en vertijen etc., terwijl de voornoemde Andries belooft als eerst aanprakelijke schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit in handen stellen, overgeven en opdragen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en naar de voors. goederen nooit meer te talen noch te doen talen etc. en alle commer en calangies van zijnentwege daar op komende allemaal af te doen, behalve en met voorwaarden hierbij, dat als de voors. Jan en Cornelis de voors. schulden, voorschotten of betaalde penningen aan de voors. goederen allen verhaald en voldaan zullen hebben, dat dan de rest van de goederen voors., die daarvan dan overschieten, naar Andries voors. en zijn nakomelingen zullen gaan, behalve ook en hierin voorzien, dat de voornoemde Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters aan het voors. vierdedeel van de voors. goederen zal hebben en behouden zijn leven lang het vruchtgebruik, wat Jan en Cornelis, gebroeders, zijn zonen voors. weer opnieuw aan hem gegeven hebben en hem bij deze gunnen niettegenstaande hij van dezelfde afgegaan was, alles zonder arglist.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).
Allatum pro eosdem ut supra, duplicatur si opus sit. ([Brief] uitgemaakt voor hen als boven, er worden copieën gemaakt als het nodig zou zijn).

1555, juli 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832