Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-40r

Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer met afgaan en vertijen etc. vier lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, hem zo hij zeide toebehorende, in en uit een erfpacht van twee mud rogge, welke erfpacht van de twee mud rogge voorschr. Gherit zoon van wijlen Henrick vanden Ouwenhoven als schuldenaar eertijds geloofd heeft gehad aan Margriet en Kathelijn, gezusters, dochters van wijlen Claes van Spulle, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis van en uit een huis, hof etc. pro ut supra precedente contracte, pro ut in literis de Tilborch (zoals boven in het voorgaande contract, zoals in brieven van Tilburg), en welke vier lopen rogge erfpacht voors. deels aan de voornoemde Dionijs in de deling gedaan tegen zijn broers en zusters ten deel gevallen is geweest, terwijl deze vier lopen rogge erfpacht voors. aan de voornoemde Henrick Wouter Goeens, zijn vader, aangekomen en verstorven waren van wilner Wouter Goeens, diens vader zoals hij zeide en die hij deels bij overgeven erfelijk verkregen had van zijn broers en zusters zoals dat ook in schepenbrieven van Tilburg begrepen scheen te zijn, samen met de voors. schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen in zoverre die deze vier lopen rogge erfpacht voors. aangaan, terwijl de voornoemde Dionijs belooft als schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies van zijnentwege en ook vanwege Henrick zijn vader voors. en zijn nakomelingen daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 22e januari, schepenen Reijnbouts en Ghierl.

Dezelfde Dionijs voorschr. legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer voornoemd met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer een zijde
erfenis van de nakinderen van Willem Veramelvoirt ander zijde
de gemeijn straat genaamd die Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters cum pueris (met zijn kinderen) ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum en schepenen als boven.

1556, januari 22

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832