Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-76r

Marie weduwe van Joest Gherits van Ethen met Jan zoon van Steven Willems, haar tegenwoordige man en momber supportavit (heeft overgeven) aan haar wettige kinderen, die ze gewonnen en verkregen had bij de voornoemde wijlen Joest Gherit van Ethen, haar eerste man voornoemd, met afgaan en vertijen, haar tocht en al het recht van tochtenwege, dat Marie voors. had en bezat in een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van jonkheer Kaerl van Malsen, Heer van Onsoirt een zijde
erfenis van dezelfde jonker Kaerl voors. met meer anderen ander zijde
de gemeijn straat aldaar een einde
erfenis van Aerdt zoon van wijlen Wouter Thonis met ook nog anderen ander einde
ut dicebat (zoals zij zeide) terwijl dezelfde Marie met Jan haar tegenwoordige man beide voors. als principaal schuldenaars geloven op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af te doen, dezelfde datum.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (Dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Joest Gherit van Ethen en van Marie voornoemd, Claes zoon van wijlen Willem Damen als man en momber van Heijlwich sue uxoris (zijn huisvrouw) en Jan zoon van Laureijs Aerdt Lensen als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw) dochters van wijlen Joest en Marie voors en ze hebben het voors. huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende voors. wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van Steven Willem Stevens samen met alle brieven en het recht etc., met afgaan en vertijen etc. en de verkopers voornoemd hebben geloofd als principaal schuldenaren super se et bona sua etc. (op zich en hun goederen) dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden etc. en daarnaar nooit meer te talen of te doen talen met geen enkel recht etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, maart 11

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832