Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7947-5r

Marie dochter van wijlen Claes Henrick Smolders cum tutore (met haar voogd) etc. pro se (voor zichzelf) en Henrick zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders als momber en Jan zoon van wijlen Henrick Leijten als toeziener van Adriaen, Henrick, Jan, Bernaerd en Bernaerd, gebroeders, Barbara, Anneke, en Kathelijn, gezusters, onvolwassen en onmondige kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders voors, door deze Claes uit wijlen Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Henrick Leijten voors. verwekt, waar ze als momber en toeziener voor instonden en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders met afgaan en vertijen etc. een stuk land, aan de voors. kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders toebehorende, groot ca vier lopensaet min dertien voet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Jan Peter Huijben en Anthonis Jan Adriaen Smolders een zijde
erfenis van jonkheer Goeswijn vanden Louwich ander zijde
de gemeijn straat waar echter een waterlaat tussen door loopt een einde
erfenis van jonkheer Goeswijn en Anthonis Jan Adriens voors ander einde
ut dicebant (zoals ze zeiden). En Marie met haar momber voors. als eerst aansprakelijke schuldenaresse op haar en op al haar goederen en de voors. Henrick als momber en Jan voors. als toeziener op de goederen van de onvolwassen en onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, warandiam more solito dempto (te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Anthonis koper voors. daar uit moet gelden twee smaal hoenders grondcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoeijen en daarbij 'sHeren schouwen van de waterlaat, voor en achter aan het voors. stuk land lopende, te onderhouden naar oude gewoonte, terwijl de verkopers en verkoopster voornoemd verder beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. etc. en alle andere kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 23e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Dezelfde Marie cum tutore (met haar voogd) ut supra (als boven) en Henrick en Jan als momber en toeziener van de onvolwassen en onmondige kinderen voors. pro ut supra (zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons met afgaan en vertijen etc. een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en met de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, toebehorende aan de voornoemde kinderen van Claeus Henrick Smolders voors., groot ca acht lopensaet en zeventig roeden min een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Cleijn Hasselt bij tHuijs van Tilborch, aldaar tussen:
erfenis van Geertruijt de weduwe van Willem Willem Mutsaerts met haar kinderen een zijde
en ook waar een waterlaat tussendoor loopt een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Gherit de Bont ander zijde
de gemeijn straat aldaar ander einde
ut dicebant et promiserunt (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd) op alle manieren ut supra (als boven) warandiam more solito dempto (te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Jan koper voors. daaruit moet gelden vier lopen rogge efpacht aan de Rector van sint Dingen en Barbara altaar in de kerk van Tilburg te betalen of aan degene die daartoe laatst recht zal hebben en daartoe zes karolus gulden jaarlijkse cijns, te betalen aan Willem Peter Huijben, te los staande met honderd karolus gulden volgens de brieven, die daarvan zijn en nog 'sHeren schouwen van de waterlaat achter en voor aan het huis, hof en erfenis daaraan liggende voors. lopende en ook die van de Schijve te onderhouden naar oude gewoonte, terwijl de verkopers en verkoopster voornoemd verder beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven etc. en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).
Tradatur Judoco filio Willelmi de Beer ex supplicatione.
([Brief] wordt overgegeven aan Joest Willems de Beer op verzoek).

1556, mei 23

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832